Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Wydziału Ekonomicznego przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie mająca na celu dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Wydziału Ekonomicznego przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie mająca na celu dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Wydziału Ekonomicznego przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie mająca na celu dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wymaganych przepisami prawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym lokalizację i zakres przewidzianych do wykonania prac i robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określa zespół dokumentów, na który składają się: 1) Załącznik nr 2 SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU); 2) Załącznik nr 3 SIWZ – Opinia Techniczna – Symulacja CFD; 3) Załącznik nr 4 SIWZ – Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej; 4) Załącznik nr 5 SIWZ – Inwentaryzacja budynku; 5) Załącznik nr 6 SIWZ – Postanowienie Państwowej Straży Pożarnej. 3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia do wykonania po stronie Wykonawcy związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wchodzi w szczególności: 1) Wykonanie projektu budowlanego grawitacyjnego systemu oddymiania (GSO) wraz z zapewnieniem drogi pożarowej oraz zamknięcia i oddymiania klatek schodowych oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę; 2) Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie; 3) Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych dotyczących wykonania modernizacji budynku w celu dostosowania go do wymogów p.poż. wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego. 4. Poza zakresem (przedmiotem) wymienionym w ust. 3 powyżej, do wykonania po stronie Wykonawcy, wchodzą również świadczenia dodatkowe, w tym w szczególności: 1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych materiałów i urządzeń budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia; 2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierującego pracami projektowymi, kierownika budowy oraz kierowników baraż (konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, posiadających uprawnienia we wskazanym zakresie bez ograniczeń, przy czym obowiązki kierownika branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej czy sanitarnej pełnić może również ta sama osoba, która sprawować będzie funkcje kierownika budowy); 3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 4) Uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwolenia na użytkowanie obiektu jeżeli takie będzie wymagane; 5) Udzielenie Zamawiającemu: a) minimum 48 miesięcznej gwarancji na dokumentację projektową i kosztorysową, licząc od daty dokonania odbioru końcowego. b) minimum 60 miesięcznej gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych materiałów i urządzeń budowlanych. 6) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 5. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający - stosownie do art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 8a lit c) ustawy PZP – podaje, iż wyznaczony przez niego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, określają postanowienia § 4a wzoru umowy o zamówienie, o którym to wzorze mowa jest w dziale XV ust. 1 SIWZ (Wzór Umowy). 6. Szczegółowy rodzaj i zakres (w tym rozmiar) leżących po stronie Wykonawcy świadczeń dodatkowych składających się (obok robót budowlanych) na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich realizacji, w tym – w wykonaniu art. 36 ust. 8a lit a) i b) ustawy PZP - środki dokumentowania i kontroli spełniania obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego działu, jak też sankcji umownych z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera Wzór Umowy. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcy. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa przy realizacji niniejszego zamówienia podaje Wzór Umowy, w tym w szczególności znajdujące się tam postanowienia § 2. 8. W wykonaniu art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy PZP Zamawiający podaje, iż: 1) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których nie spełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń, o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy PZP lub sprzeciwu, o którym mowa w art. 143b ust. 6 ustawy PZP - podają postanowienia § 2 Wzoru Umowy; 2) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu – podają postanowienia § 2 ust. 5 Wzoru Umowy. 9. Zamawiający w niniejszym postępowaniu: 1) Nie czyni zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP; 2) Nie stawia żądania, o którym mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 10. Postanowienie ust. 9 pkt 2) niniejszego działu nie dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca - w wykonaniu uprawnień działu VI ust. 4 SIWZ - wykazuje spełnienie określonego w dziale VI ust. 2 SIWZ warunku udziału w niniejszym postępowaniu zasobami innego podmiotu (nazywanych w dziale VI ust. 4 SIWZ PODMIOTEM TRZECIM/PODMIOTAMI TRZECIMI).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną