Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu klimatyzacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ul. Ku Słońcu 140 w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu klimatyzacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ul. Ku Słońcu 140 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu klimatyzacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ul. Ku Słońcu 140 w Szczecinie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wymaganych przepisami prawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym lokalizację i zakres przewidzianych do wykonania prac i robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określa zespół dokumentów, na który składają się: 1) Załącznik nr 2 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU); 2) Załącznik nr 3 do SIWZ – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej; 3) Załącznik nr 4 do SIWZ – Archiwalny Projekt Wykonawczy Architektury i Elektryczny 3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia do wykonania po stronie Wykonawcy związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wchodzi w szczególności: 1) Wykonanie dokumentacji budowlanej wszystkich branż niezbędnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno – użytkowego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, 2) Złożenie w imieniu Zamawiającego w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (zgodnie z obowiązującym prawem) 3) Wykonanie dokumentacji wykonawczej wszystkich branż, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę ( o ile pozwolenie na budowę będzie wymagane 5) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania robót budowlanych, 6) Wykonanie robót budowlanych wszystkich branż wynikających z zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 7) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 8) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie takie wymaganie przepisami prawa. 4. Poza zakresem (przedmiotem) wymienionym w ust. 3 powyżej, do wykonania po stronie Wykonawcy, wchodzą również świadczenia dodatkowe, w tym w szczególności: 1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych materiałów i urządzeń budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robot budowalnych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia; 2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierującego pracami projektowymi, kierownika budowy oraz kierowników branż (elektrycznej i sanitarnej, posiadających uprawnienia we wskazanym zakresie bez ograniczeń, przy czym obowiązki kierownika branży elektrycznej czy sanitarnej pełnić może również ta sama osoba, która sprawować będzie funkcje kierownika budowy); 3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 4) Uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwolenia na użytkowanie obiektu jeżeli takie będzie wymagane zgodnie z obowiązującym prawem; 5) Udzielenie Zamawiającemu: a) minimum 48 miesięcznej gwarancji na dokumentację projektową i kosztorysową, licząc od daty dokonania odbioru końcowego. b) minimum 60 miesięcznej gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych materiałów i urządzeń budowlanych. 6) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 5. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający - stosownie do art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 8a lit c) ustawy PZP – podaje, iż wyznaczony przez niego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, określają postanowienia § 4a wzoru umowy o zamówienie, o którym to wzorze mowa jest w dziale XV ust. 1 SIWZ (Wzór Umowy). 6. Szczegółowy rodzaj i zakres (w tym rozmiar) leżących po stronie Wykonawcy świadczeń dodatkowych składających się (obok robót budowlanych) na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich realizacji, w tym – w wykonaniu art. 36 ust. 8a lit a) i b) ustawy PZP - środki dokumentowania i kontroli spełniania obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego działu, jak też sankcji umownych z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera Wzór Umowy. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcy. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa przy realizacji niniejszego zamówienia podaje Wzór Umowy, w tym w szczególności znajdujące się tam postanowienia § 2. 8. W wykonaniu art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy PZP Zamawiający podaje, iż: 1) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których nie spełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń, o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy PZP lub sprzeciwu, o którym mowa w art. 143b ust. 6 ustawy PZP - podają postanowienia § 2 Wzoru Umowy; 2) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu – podają postanowienia § 2 ust. 5 Wzoru Umowy. 9. Zamawiający w niniejszym postępowaniu: 1) Nie czyni zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP; 2) Nie stawia żądania, o którym mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 10. Postanowienie ust. 9 pkt 2) niniejszego działu nie dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca - w wykonaniu uprawnień działu VI ust. 4 SIWZ - wykazuje spełnienie określonego w dziale VI ust. 2 SIWZ warunku udziału w niniejszym postępowaniu zasobami innego podmiotu (nazywanych w dziale VI ust. 4 SIWZ PODMIOTEM TRZECIM/PODMIOTAMI TRZECIMI). [Informacja dodatkowa] 11. Podając powyższe, Zamawiający stosownie do art. 67 ust. 1a ustawy PZP, informuje również, iż w dziale XVII SIWZ wskazany został ewentualny zakres oraz warunki udzielenia zamówień (robót budowlanych) wykraczających za zakres niniejszego zamówienia (i nie stanowiących przedmiotu niniejszego postępowania), podlegających ewentualnemu udzieleniu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym zgodnie z informacją podaną w dziale XVII ust. 5 SIWZ ewentualne udzielenie takich zamówień jest prawem (a nie obowiązkiem) Zamawiającego. Tak Wykonawcy, jak i Zamawiającemu nie służy roszczenie o ich udzielenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną