Zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci dzienników i czasopism wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2020 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci dzienników i czasopism wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia Zamawiającemu (wskazanym poniżej jednostkom organizacyjnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – zwanego dalej w niniejszej sekcji w skrócie „ZUT”) dostępu (za pomocą sieci Internet) do elektronicznej postaci tytułów (dzienniki i czasopisma spośród wskazanych w ust. 2 poniżej) wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2020. 2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia przedmiotu niniejszego zamówienia na 5 (pięć) samodzielnych części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ „Zadaniem”), gdzie każda część (Zadanie) dotyczy jednego tytułu. W Zakres: 1) Zadania nr 1 - wchodzi zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci tytułu Dziennik Gazeta Prawna (ISSN 2080-6744) – dostęp stały (ciągły) do minimum dwóch stanowisk dostępu w tym samym czasie (jedno dla stanowiska zlokalizowanego w budynku ZUT Domu Studenckiego nr 3 w Szczecinie, drugie dla stanowiska zlokalizowanego w budynku ZUT Administracji Osiedla Studenckiego w Szczecinie); 2) Zadania nr 2 - wchodzi zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci tytułu Gazeta Wyborcza (ISSN 0860-908X) Wersja Premium – dostęp stały (ciągły) do minimum piętnastu stanowisk dostępu w tym samym czasie (stanowisk zlokalizowanych w Szczecinie - jedno stanowisko dostępu w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego ZUT, po jednym na każde z trzynastu bibliotek wydziałowych ZUT oraz jedno stanowisko dostępu – Rzecznik Prasowy ZUT); 3) Zadania nr 3 - wchodzi zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci tytułu Kurier Szczeciński (ISSN 0137-9240), dla miasta Szczecin Police i powiat policki - dostęp stały (ciągły) do minimum pięciu stanowisk dostępu w tym samym czasie, zlokalizowanych w Szczecinie (odpowiednio jedno stanowisko w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego ZUT oraz po jednym na każde z czterech bibliotek wydziałowych ZUT); 4) Zadania nr 4 - wchodzi zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci tytułu Linux Magazine (ISSN 1732-1263) - dostęp stały (ciągły) do minimum jednego stanowiska dostępu w tym samym czasie, zlokalizowanego w Szczecinie w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego ZUT; 5) Zadania nr 5 - wchodzi zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci tytułu Technologia i Automatyzacja Montażu (ISSN 1230-7661) - dostęp stały (ciągły) do minimum jednego stanowiska dostępu zlokalizowanego w Szczecinie w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego ZUT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79980000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną