Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego myjącego dla służby żywnościowej wraz z montazem.

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego myjącego dla służby żywnościowej wraz z montazem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego, myjącego dla służby żywnościowej wraz z montażem szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz warunki dostawy, gwarancji, montażu i przechowywania (stanowiący jego integralną część). 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą urządzeń, w tym w szczególności koszty opakowania, załadunku, transportu, a także koszty ubezpieczenia transportu. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 4. Wykonawca dostarczy urządzenia w oryginalnych opakowaniach, wraz z kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami obsługi. 5. Wykonawca dostarczone urządzenia ma obowiązek zamontować oraz wstępnie uruchomić w celu sprawdzenia ich sprawności. 6. Zamówienie odbędzie się 1 raz w ciągu trwania umowy. 7. Wykonawca dostarczy urządzenia na adres wskazany przez Zamawiającego. 8. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania urządzeń partiami. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury i urządzeń, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych. 9. Wykonawca zobowiązany jest dopisać w kolumnie 8 model oferowanego sprzętu, w kolumnie 9 producenta oferowanego sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39314000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną