ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO , MYJĄCEGO DLA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO , MYJĄCEGO DLA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego, myjącego dla służby żywnościowej wraz z montażem szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz warunki dostawy, gwarancji, montażu i przechowywania (stanowiący jego integralną część). 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą urządzeń, w tym w szczególności koszty opakowania, załadunku, transportu, a także koszty ubezpieczenia transportu. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 4. Wykonawca dostarczy urządzenia w oryginalnych opakowaniach, wraz z kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami obsługi. 5. Wykonawca dostarczone urządzenia ma obowiązek zamontować oraz wstępnie uruchomić w celu sprawdzenia ich sprawności. 6. Zamówienie odbędzie się 1 raz w ciągu trwania umowy. 7. Wykonawca dostarczy urządzenia na adres wskazany przez Zamawiającego. 8. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania urządzeń partiami. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury i urządzeń, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych. 9. Wykonawca zobowiązany jest dopisać w kolumnie 8 model oferowanego sprzętu, w kolumnie 9 producenta oferowanego sprzętu. 3.2. Dostęp do przedmiotu zamówienia. W celu zapoznania się warunkami realizacji zadania ( wymiary pomieszczeń, wymiary klatek schodowych , przyłącza techniczne : woda, kanalizacja, wentylacja). Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej. Terminy wizji lokalnych:  JW. 4340 15 WOG Choszczno ul.: Drawieńska 42, dnia 15.07.2019 r., godz. 9 00, odpowiedzialny, p. Stanisław BUREK tel.: 605 215 509  w JW. 4340 15 WOG Szczecin Podjuchy ul.: Metalowa 39, dnia 15.07. 2019 r. godz. 1200, odpowiedzialny, p. Anna GADOMSKA tel.: 511 623 949  w JW. 4340 15 WOG Stargard, m. Bielkowo, dnia 16.07.2019 r. godz. 1200, odpowiedzialny, p. Stanisława OLSZEWSKA tel.: 261 451 781  JW. 4340 15 WOG Stargard, ul. AL. Żołnierza 37, 73-110 Stargard, dnia 16.07.2019 r. godz. 900, odpowiedzialny, p. Czesława MAŁOWICKA tel.: 261 451 779
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39314000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną