ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ZASTAWY STOŁOWEJ

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ZASTAWY STOŁOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu kuchennego , artykułów gospodarstwa domowego oraz zastawy stołowej dla służby żywnościowej, szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz w załączniku nr 12 do SIWZ- Warunki dostawy (stanowiący jego integralną część). 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą towaru, w tym w szczególności koszty opakowania, załadunku, transportu, a także koszty ubezpieczenia transportu towaru do magazynu Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych. 4. Zamówienie odbędzie się 1 raz w ciągu trwania umowy. 5. Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie JW.1749 (Grupa zabezpieczenia Szczecin) Al. Wojska Polskiego 250, Szczecin. 6. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania towaru częściami. 7. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury i towaru, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych niezgodnych z zamówieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39221000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną