Zakup i dostawa sprzętu do przechowywania i ewakuacji oraz sprzętu gospdoarczego.

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu do przechowywania i ewakuacji oraz sprzętu gospdoarczego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do przechowywania i ewakuacji, sprzętu gospodarczego oraz sprzętu gospodarczego zasilanego energią, szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, (stanowiący jego integralną część). 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą towaru, w tym w szczególności koszty opakowania, załadunku, transportu, a także koszty ubezpieczenia transportu towaru do magazynu Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych. 4. Jeśli producent nie określa terminu gwarancji , odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres minimum 24 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego. W tym zakresie niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 5. Zamówienie odbędzie się 1 raz w ciągu trwania umowy. 6. Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie Jednostki Wojskowej w m Bielkowo gm. Kobylanka. 7. Podstawą przyjęcia zamówionego towaru, zgodnego ze zgłoszeniem, będzie faktura VAT. 8. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania towaru częściami. 9. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury i towaru, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych niezgodnych z zamówieniem. 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy dostawie atest/certyfikat zgodności wydany przez IMP – dotyczy cz. 1 – postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35121300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną