ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH I KLASY JAKOŚCI NIEREGENEROWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MARKI HONKER STAR 266 I JEGO ODMIAN , JELCZ ORAZ STAR MAN 944, ORAZ OPOŃCZ DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH DLA JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOG W SZCZECINIE

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH I KLASY JAKOŚCI NIEREGENEROWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MARKI HONKER STAR 266 I JEGO ODMIAN , JELCZ ORAZ STAR MAN 944, ORAZ OPOŃCZ DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH DLA JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOG W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych I klasy jakości nieregenerowanych części zamiennych do pojazdów samochodowych marki HONKER, STAR 266 i jego odmian, JELCZ, STAR MAN 944 oraz opończ do pojazdów ciężarowych wyszczególnionych w załącznikach nr 3 ,3a, 3b, 3c, 3d formularze cenowe do SIWZ stanowiące jego integralną część. 1. Koszty transportu związane z dostawą części zamiennych ponosi Wykonawca. 2. Wszystkie części zamienne wyszczególnione w załącznikach nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta, na których musi być załączona informacja o pochodzeniu produktu, nr katalogowy, dacie produkcji oraz okresie gwarancji. 3. Części zamienne muszą pochodzić z bieżącej produkcji. 4. Części zamienne muszą być w I klasie jakości, fabrycznie nowe, nie noszące znaków użytkowania, nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych. 5. Pod pojęciem ,,fabrycznie nowe” należy rozumieć produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzeń i użytkowania, nie naprawiane lub nieregenerowane. 6. Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne wolne od wad i fabrycznie nowe. 7. W przypadku stwierdzenia dostarczenia przez Wykonawcę części zamiennych po posiadających cechy używalności lub posiadających cechy naprawy, Zamawiający zastrzega, że przystąpi do odbioru całej partii dostawy dopiero po wymianie tych części zamiennych na fabrycznie nowe (zgodne z warunkami umowy). 8. Na wszystkie dostarczone części zamienne Wykonawca udziela gwarancji na okres min. 24 miesięcy licząc od daty odbioru lub dłuższy jeżeli przewiduje to karta technologiczna produktu. 9. Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do dostawy przedmiotu zamówienia dokumentu WZ, który będzie stanowił podstawę do przekazania i przyjęcia części zamiennych przez Zamawiającego, oraz do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 10. Wykonawca zrealizuje zamówienie jednorazowo w terminie zgodnie ze złożoną ofertą. 11. Zamawiający żąda, żeby w procesie przekazania towaru dla Zamawiającego obecny był przedstawiciel Wykonawcy. 12. Wykonawca dostarczy części zamienne do magazynu na adres:  Jednostka Wojskowa 2901, ul. Metalowa 39, 70-727 Szczecin, Magazyn Służby Czołgowo- Samochodowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną