Zakup i dostawa fabrycznie nowego kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu osobowego o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-323 Szczecin, ul. Solskiego
 • Telefon/fax: tel. 914 861 556 , fax. 914 861 557
 • Data zamieszczenia: 2019-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 861 556, fax. 914 861 557
  REGON: 32078503900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowego kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu osobowego o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu osobowego o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorem. Specyfikacja techniczna pojazdów i wymagania Zamawiającego określone zostały w Rozdziale XVI Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy Załącznik nr 4 do SIWZ. 1). Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 roku, kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów. Samochód musi posiadać instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną, kartę pojazdu oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. Wymagana gwarancja i bezpłatne przeglądy gwarancyjne. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji będą realizowane przez Wykonawcę bezpłatnie, zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu umowy i w ustalonym przez niego zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną