Zakup i dostawa fabrycznie nowego kompletnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu osobowego o napędzie spalinowo-elektrycznym – typu PLUG IN – 1 sztuka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-323 Szczecin, ul. Solskiego
 • Telefon/fax: tel. 914 861 556 , fax. 914 861 557
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 861 556, fax. 914 861 557
  REGON: 32078503900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowego kompletnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu osobowego o napędzie spalinowo-elektrycznym – typu PLUG IN – 1 sztuka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego kompletnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu osobowego o napędzie spalinowo-elektrycznym – typu PLUG IN – 1 sztuka. 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia w ramach umowy był fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2020 i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednio załącznik nr 4 do siwz. 4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu dostawy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną