Zakup i dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz monitorów

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska
 • Telefon/fax: tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz monitorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, sprzętu informatycznego (tj. komputery stacjonarne i przenośne, monitory, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne): - urządzenia wielofunkcyjne A3 w ilości 6 sztuk w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 2 sztuk w ramach zamówienia opcjonalnego wymienionych w załączniku nr 6 do siwz dla części nr 1; - drukarki kolor A4 w ilości 4 sztuk w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 sztuki w ramach zamówienia opcjonalnego, wymienionych w załączniku nr 6A do siwz dla części nr 2; - drukarki mono A4 w ilości 67 sztuk w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 10 sztuk w ramach zamówienia opcjonalnego, wymienionych w załączniku nr 6A do siwz dla części nr 2; - komputery stacjonarne w ilości 90 sztuk w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 20 sztuk w ramach zamówienia opcjonalnego, wymienionych w załączniku nr 6B do siwz dla części nr 3; - komputery przenośne w ilości 25 sztuk w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 5 sztuk w ramach zamówienia opcjonalnego, wymienionych w załączniku nr 6B do siwz dla części nr 3; - monitory w ilości 90 sztuk w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 20 sztuk w ramach zamówienia opcjonalnego, wymienionych w załączniku nr 6B do siwz dla części nr 3. 2. Zamawiający informuje, iż prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ewentualnym wykorzystania prawa opcji nie później niż 10 dni roboczych od podpisania umowy. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części – zgodnie z opisem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6, 6A,6B do siwz. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedno lub więcej zadań. 4. Ilość i zakres przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 4, 4A, 4B i 6, 6A, 6B do siwz. 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca potwierdził spełnienie minimalnych wymagań sprzętowych na załączniku nr 1 do formularza kalkulacji cenowej, odpowiednio dla części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę. 6. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych: 30213300-8 komputery biurkowe; 30231300-0 monitory ekranowe; 30213100-6 komputery przenośne; 30232110-8 drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. 7. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5, 5A, 5B do siwz, odpowiednio dla każdej części zamówienia. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 2018 poz. 511 z późn. zm.), na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, na cały okres realizacji zamówienia, za co Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty: 1) przedłożył Zamawiającemu zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp oświadczenie o zatrudnieniu przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z podaniem terminów ważności umowy oraz funkcji jaką będzie pełniła osoba niepełnosprawna, nie później niż trzy dni po podpisaniu umowy; 2) przedłożył Zamawiającemu na każde jego żądanie, na każdym etapie realizacji zamówienia stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej zgodnie z zapisami pkt. 1 wzoru umowy pod rygorem naliczenia kar umownych. 9. Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. Oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. 10. Wymagania związane z oznakowaniem, o którym mowa w art. 30a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga aby urządzenia oznakowane były znakiem CE na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.). 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Podwykonawcy: a. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. b. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 2 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 2 siwz. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną