ZAKUP I DOSTAWĘ LEKÓW ORAZ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU.

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWĘ LEKÓW ORAZ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków oraz materiałów medycznych w cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. b) Cena powinna zawierać koszty związane z wykonaniem zamówienia tj. koszty transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, podatek od towarów i usług VAT. c) Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 29.11.2019 r ( termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert), lub do wyczerpania asortymentu wskazanego w formularzu cenowym. Leki , materiały medyczne oraz materiały dezynfekujące wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 , 3a, 3b, - Formularze cenowe do niniejszej SIWZ. ( oddzielne dla każdej części postępowania). Wykonawca dostarczy leki , materiały medyczne , materiały dezynfekujące spełniające wymagania określone w załączniku nr 2 ( Opis przedmiotu zamówienia ) oraz załączniku nr 3, 3a, 3b ( formularze cenowe) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną