Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Białogardzie

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska
 • Telefon/fax: tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Białogardzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) fabrycznie nowych radiotelefonów: nasobnych (w ilości 22 szt.), przewoźnych (w ilości 5 szt.), oraz systemu do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi (w ilości 1 kpl.) i przeprowadzeniem warsztatów wymienionych w załączniku nr 6 do siwz pkt. I ppkt. 1, raz w ramach zamówienia opcjonalnego: zakup i dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca fabrycznie nowych radiotelefonów: nasobnych (w ilości 22 szt.), przewoźnych (w ilości 5 szt.) wymienionych w załączniku nr 6 do siwz pkt. I ppkt. 2. 2. Zamawiający informuje, iż prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji w terminie do dnia 10 września 2019 r. 3. Ilość i zakres przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 4 i 6 do siwz. 4. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych: - 32236000-6 radiotelefony; - 32200000-5 aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej; - 32000000-3 sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny; 5. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy i jego załącznikach stanowiące załącznik nr 5 do siwz. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, na cały okres realizacji zamówienia, za co Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty: 1) przedłożył Zamawiającemu zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp oświadczenie o zatrudnieniu przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z podaniem terminów ważności umowy oraz funkcji jaką będzie pełniła osoba niepełnosprawna, nie później niż trzy dni po podpisaniu umowy; 2) przedłożył Zamawiającemu na każde jego żądanie, na każdym etapie realizacji zamówienia stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej zgodnie z zapisami pkt. 1 wzoru umowy pod rygorem naliczenia kar umownych 7. Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp., oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez określenie jakiego zakresu dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. 8. Wymagania związane z oznakowaniem, o którym mowa w art. 30a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga aby urządzenia oznakowane były znakiem CE na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542 ze zm.). 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Podwykonawcy: a. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. b. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 2 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 2 siwz. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32236000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną