ZAKUP, DOSTAWA, KWALIFIKACJA OPERACYJNA DWÓCH WIRÓWEK DO PREPARATYKI KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I PODŁĄCZENIEM DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO BANK KRWI ORAZ PRZESZKOLENIE PERSONELU Z OBSŁUGI URZĄDZENIA

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-482 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 91 4243600, 4243604 , fax. 91 4221 898
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
  Aleja Wojska Polskiego 80/82
  70-482 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4243600, 4243604, fax. 91 4221 898
  REGON: 29246800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP, DOSTAWA, KWALIFIKACJA OPERACYJNA DWÓCH WIRÓWEK DO PREPARATYKI KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I PODŁĄCZENIEM DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO BANK KRWI ORAZ PRZESZKOLENIE PERSONELU Z OBSŁUGI URZĄDZENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja, kwalifikacja operacyjna dwóch wirówek do preparatyki krwi i jej składników wraz z oprogramowaniem i podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi oraz przeszkolenie personalu z obsługi urządzenia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. 2. Przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE i jest wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych (tj. deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie wirówek znakiem CE, o którym mowa w ustawie z dnia 10.05.2010 r. o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy), w innym przypadku deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie przedmiotu zamówienia znakiem CE). 3. Urządzenie nie starsze niż z 2019 roku. 4. Wykonawca realizując zamówienia jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także wewnętrznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego. Tym samym Zamawiający zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach w których to Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązany będzie się do zapewnienia poufności danych osobowych, do których może mieć dostęp przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności do tego, żeby nie przekazywać, nie ujawniać i nie udostępniać tych danych osobom trzecim. 5. Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42931000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną