Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do publicznego żłobka "Zając Borówka" zlokalizowanego w paterze budynku przy ul. Bronisława Sobola w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do publicznego żłobka "Zając Borówka" zlokalizowanego w paterze budynku przy ul. Bronisława Sobola w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż wyposażenia lokalu żłobka oraz wyposażenia terenu zewnętrznego w meble tarasowe. 2. Żłobek zlokalizowany jest w parterze budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Bronisława Sobola w Szczecinie. 3. Przedmiot zamówienia opisany w ust. 1. obejmuje dostawę i montaż elementów wyposażenia żłobka wymienionych w Tabeli nr 1, w tym wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania tych prac w zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej tj.: projekcie aranżacji wnętrz i wystroju żłobka, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - opracowanych przez: DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin, przedmiarach opracowanych przez Pana Jerzego Nieznanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Firma Usługowa Jerzy Nieznanowski, ul. Odzieżowa 14/68, 71-502 Szczecin oraz SIWZ. 4. Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną