Wymiana stolarki okiennej i balkonowej w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej i balkonowej w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i balkonowej na stolarkę z profili PCV w komunalnych lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych, budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - 192 szt., o łącznej powierzchni 386,60 m2. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wymianę stolarki jedno-, dwu i trzydzielnej rozwieranej i uchylno-rozwieranej, łukowej, 2) wykonanie przez wykonawcę pomiarów stolarki okiennej/balkonowej przeznaczonej do wymiany, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, (jedynie te pomiary mogą stanowić podstawę do wyprodukowania i montażu stolarki), 3) zabezpieczenie-oznakowanie pasa drogowego w trakcie demontażu i montażu stolarki okiennej/balkonowej, 4) zabezpieczenie pomieszczenia (ściany, podłogi) przed uszkodzeniami, 5) demontaż istniejącej stolarki okiennej/balkonowej, 6) dostawę i montaż stolarki okiennej/balkonowej z profili PCV w kolorze białym, z zachowaniem istniejącego podziału powierzchni okna, o następujących parametrach: a) współczynnik przenikania ciepła Ugszyby – nie większy niż 1,1 W/m2K, b) współczynnik przenikania ciepła Uwokna – nie większy niż 1,45 W/m2K, c) współczynnik izolacyjności akustycznej Rw - nie mniejszy niż 30 dB, d) zapewnienie starannego osadzenia szyby w ramie z PCV, które uniemożliwi „ucieczkę” ciepła przez okna, 7) okno powinno być wyposażone/posiadać: a) nawiewnik ciśnieniowy z możliwością ręcznego przymknięcia, gwarantujący wymianę powietrza w pomieszczeniu zgodnie z PN (za wyjątkiem stolarki o powierzchni do 1m2-tylko rozszczelnione, w przypadku braku możliwości montażu nawiewnika), b) uszczelkę z EPDM, c) liczbę co najmniej pięciu komór (dane potwierdzone zaświadczeniem z ITB), d) klamki, zawiasy i inne elementy widoczne - w kolorze białym, e) otwory umożliwiające odprowadzenie na zewnątrz profilu wody (skropliny itp.), f) profil usztywniający wykonany z profilu zamkniętego – stal ocynkowana 1,5 mm, g) możliwość otwierania i uchylania skrzydła okiennego, h) możliwość uchylenia i otwierania (w oknach jedno-, dwu- i trzyskrzydłowych w min. jednym skrzydle), 8) wymianę parapetów zewnętrznych na parapety wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. w przypadku kiedy w danym budynku zamontowany jest inny rodzaj parapetu, zamontować parapet odpowiadający temu rodzajowi, 9) wymianę parapetów wewnętrznych na parapety wykonane z laminatu typu postforming, w kolorze białym, 10) w przypadku wykonania parapetów zewnętrznych jednorodnych rodzajowo, zachować typ, rodzaj i kolor, 11) wypełnienie przestrzeni pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą pianką niskoprężną w sposób gwarantujący prawidłową izolację termiczną przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a otworem w ścianie na jej całkowitej długości i szerokości, 12) wykonanie obróbek tynkarskich, wraz z uzupełnieniem tynków uszkodzonych podczas demontażu i montażu stolarki, 13) jednokrotne malowanie ościeży farbą emulsyjną koloru białego, 14) regulację skrzydeł okiennych i balkonowych, po ich osadzeniu i dokonaniu obróbek murarskich, 15) niezwłoczne wywiezienie zdemontowanej stolarki i gruzu powstałego z demontażu oraz dostarczenie dowodu wywozu na składowisko odpadów, 16) uporządkowanie po robotach w lokalu, 17) wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualnych strat poniesionych przez osoby trzecie ponosi wykonawca. 3. Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje – 192 szt. stolarki okiennej i balkonowej, o łącznej powierzchni 386,60 m2, w tym: 1) okna do 1m²- 7 szt./7,00m² x 1,01 = 7,07m² 2) okna pow. 1m²- 92 szt./157,88m² x 1,01 = 159,46m² 3) okna pow. 2m²- 75 szt./199,84m² x 1,01 = 201,84m² 4) okna łukowe pow. 2m²- 7 szt./6,8m² x 1,01 = 6,87m2 5) drzwi balkonowe - 5 szt./11,25m² x 1,01 = 11,36m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421130-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną