Wymiana stolarki okiennej drewnianej w zasobach własnych Szczecińskiego TBS.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej drewnianej w zasobach własnych Szczecińskiego TBS.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane polegające na dostawie i wymianie stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych (w ilości 23 sztuk i o łącznej powierzchni ok. 43,94 m2) wraz z wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz dostawą i montażem ciśnieniowych nawiewników, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w zasobach stanowiących własność Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. 2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w zasobach nowych i starych wybudowanych przed 1975 rokiem; 3. Wymiana stolarki okiennej w lokach mieszkalnych obejmuje łącznie 9 (słownie: dziewięć) adresów, które zostały wyspecyfikowane w wykazie stolarki okiennej. Wykaz stolarki wraz z dokumentacją fotograficzną, zaleceniami konserwatorskimi Miejskiego Konserwatora Zabytków – pismo BMKZ-S.4125.193.2019.BK oraz przedmiarem robót, stanowią łącznie załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 4. Szczegółowy zakres robót oraz minimalne wymagania dla stolarki okiennej wyspecyfikowano w: a. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót remontowych stolarki okiennej drewnianej, b. Wykazie typów okien stanowiących kolejno załączniki nr 2 i 3 do Specyfikacji;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną