Wymiana okien i drzwi wejściowych w lokalach użytkowych przy ul. Włościańskiej 1 w Szczecinie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2020-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okien i drzwi wejściowych w lokalach użytkowych przy ul. Włościańskiej 1 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie okien i drzwi wejściowych w lokalach użytkowych przy ul. Włościańskiej 1 w Szczecinie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie pomiarów na miejscu wymiany stolarki okiennej drewnianej i metalowej, oraz drzwi wejściowych przez wykonawcę, które to będą stanowić podstawę do wyprodukowania i ich montażu, 2) demontaż krat, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 3) demontaż stolarki wraz z montażem, 4) montaż okien i drzwi wejściowych z profili PCV w kolorze białym, z zachowaniem istniejącego podziału powierzchni okien i drzwi, o parametrach: a) współczynnik Ug szyby – nie większy niż 1,1 Wm²K, b) współczynnik Uw okna – nie większy niż 1,45 Wm²K, c) izolacja akustyczna Rw – nie mniejsza niż 30 dB, d) zapewnienie starannego osadzenia szyby w ramie PCV, i w ościeżach, które uniemożliwiają ubytek ciepła przez okna, e) w skrzydłach drzwiowych szyby bezpieczne, 5) okno powinno być wyposażone/posiadać: a) nawiewnik ciśnieniowy z możliwością ręcznego przymknięcia, gwarantujący wymianę powietrza w pomieszczeniu zgodnie z PN (za wyjątkiem stolarki o powierzchni do 1m2-tylko rozszczelnione, w przypadku braku możliwości montażu nawiewnika), b) uszczelkę z EPDM, c) liczbę co najmniej pięciu komór (dane potwierdzone zaświadczeniem), d) klamki, samozamykacz, zawiasy i inne elementy widoczne - w kolorze białym, e) otwory umożliwiające odprowadzenie na zewnątrz profilu wody (skropliny itp.), f) profil usztywniający wykonany z profilu zamkniętego – stal ocynkowana 1,5 mm, g) możliwość otwierania i uchylania skrzydła okiennego, h) możliwość uchylenia i otwierania (w oknach jedno-, dwu- i trzyskrzydłowych w min. jednym skrzydle), 2) wymianę parapetów zewnętrznych na parapety wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. w przypadku kiedy w danym budynku zamontowany jest inny rodzaj parapetu, zamontować parapet odpowiadający temu rodzajowi, 3) wymianę parapetów wewnętrznych na parapety wykonane z laminatu typu postforming, w kolorze białym, 4) w przypadku wykonania parapetów zewnętrznych jednorodnych rodzajowo, zachować typ, rodzaj i kolor, 5) wypełnienie przestrzeni pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą pianką niskoprężną w sposób gwarantujący prawidłową izolację termiczną przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a otworem w ścianie na jej całkowitej długości i szerokości, 6) wykonanie obróbek tynkarskich, wraz z uzupełnieniem tynków uszkodzonych podczas demontażu i montażu stolarki, 7) jednokrotne malowanie ościeży farbą emulsyjną koloru białego, 8) regulację skrzydeł okiennych i drzwi, po ich osadzeniu i dokonaniu obróbek murarskich, 9) niezwłoczne wywiezienie zdemontowanej stolarki i gruzu powstałego z demontażu oraz dostarczenie dowodu wywozu na składowisko odpadów, 10) uporządkowanie po robotach w lokalu, 11) wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualnych strat poniesionych przez osoby trzecie ponosi wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421130-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną