Wymiana dźwigu osobowegp w budynku głównym 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi
 • Telefon/fax: tel. 91 8105800, , fax. 91 8105802
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Piotra Skargi 9-11
  70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8105800, , fax. 91 8105802
  REGON: 81020096000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.109szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana dźwigu osobowegp w budynku głównym 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w budynku głównym 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.: 1) demontaż istniejącego dźwigu wraz z utylizacją 2) dostawa i montaż nowego dźwigu; 3) opracowanie koniecznych projektów wykonawczych i dokumentów spełniających wymagania Wojskowego Dozoru Technicznego 4) wykonanie wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych 5) uzyskanie decyzji Wojskowego Dozoru Technicznego o dopuszczeniu dźwigu do użytkowania; 6) koszty badań i uzgodnień z WDT pokrywa wykonawca; 7) przeszkolenie personelu w zakresie funkcjonowania komunikacji awaryjnej i postępowania w zakresie uwalniania osób uwięzionych w kabinie; 8) dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji użytkowania w min. 2 egz., 9) przeglądy i konserwacja dźwigów w okresie gwarancji. Przedmiot zamówienia został szczegółowy opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej do własnego sprawdzenia i weryfikacji dźwigu, parametrów technicznych oraz wymiarów istniejącego szybu windowego. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga aby osoby, które w trakcie realizacji zamówienia będą wykonywały czynności związane z montażem / demontażem dźwigu zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną