Wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska
 • Telefon/fax: tel. 914 251 410 , fax. 914 251 406
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 410, fax. 914 251 406
  REGON: 81739100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w ciągach komunikacyjnych oraz w części pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. Budynek posadowiony jest na nieruchomości oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 32/8, obręb 3089, dla której urządzona jest i prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie księga wieczysta nr SZ1S/00111508/4. 2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 45215140-0: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych CPV 44112200-0: Wykładziny podłogowe CPV 45432111-5: Kładzenie wykładzin elastycznych 3. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2) Przedmiar robót, 3) Projekt wykonawczy – Rzuty poszczególnych kondygnacji, 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie prace wynikające z powyżej przywołanych dokumentów chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy, a zobowiązanie WYKONAWCY obejmuje wszelkie prace wynikające z przywołanych dokumentów. Dokumenty zawarte w załącznikach wymienionych w punkcie 3, należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności WYKONAWCA z powołaniem się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności. 5. Roboty budowlane wykonywane będą na czynnym obiekcie, w związku z tym ZAMAWIAJĄCY przewiduje konieczność wykonywania prac od piątku od godziny 15:00 do poniedziałku do godziny 6:00. Dopuszcza się prowadzenie prac w godzinach pracy szpitala w niektórych pomieszczeniach (z wyłączeniem parteru), po wcześniejszym uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM. 6. Pomieszczenia czynne bezpośrednio przylegające do pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty budowlane, muszą być zabezpieczone przed zakurzeniem. W przypadku wykonywania robót budowlanych w części pomieszczenia (dotyczy to przede wszystkim korytarzy), część pomieszczenia, w której nie są prowadzone prace musi być oddzielona szczelną ścianką w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem oraz przed możliwością wejścia osób postronnych (pacjentów czy personelu) do strefy, gdzie są prowadzone prace budowlane. 7. Wymiana wykładziny i spawów na ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach parteru będzie się odbywała w trzech etapach, określonych w Projekcie Wykonawczym. Rozpoczęcie kolejnego etapu możliwe będzie po zakończeniu i dokonaniu odbioru poprzedniego. Wymiana wykładziny i spawów na pozostałych kondygnacjach będzie realizowana w trakcie realizacji etapu I, II i III. Całość realizacji zostanie przedstawiona w harmonogramie, który stanowić będzie załącznik do umowy. 8. ZAMAWIAJĄCY udostępni WYKONAWCY pomieszczenie przeznaczone na punkt magazynowy, w którym będzie przechowywał wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia. 9. Zaleca się, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanych prac oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty cenowej. Termin wizji lokalnej (dla wszystkich WYKONAWCÓW) ustala się na dzień 29.05.2019 roku, o godz. 7:00, miejsce spotkania – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, hol przy wejściu 8B). 10. WYKONAWCA winien, przed złożeniem oferty, dokładnie zapoznać się z załączonymi dokumentami i zakresem prac. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważenia ewentualnych różnic pomiędzy załączonymi dokumentami określającymi zakres prac, WYKONAWCA winien dążyć do wyjaśnienia zakresu zamówienia w formie zapytań do treści SIWZ. Brak stosownego zapytania będzie uznany za przyjęcie do realizacji wszystkich prac wskazanych w rzutach budynku, zważywszy na charakter wynagrodzenia WYKONAWCY – ryczałt. 11. Miejsce realizacji zamówienia: budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej nr 22. 12. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1) Rozpoczęcie realizacji zadania możliwe będzie po podpisaniu umowy przez obie strony oraz ustaleniu z ZAMAWIAJĄCYM kolejności przeprowadzenia prac (uzgodnienie harmonogramu). 2) Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący: PARTER: Etap I – do pięciu tygodni (pięć weekendów) od zgłoszenia rozpoczęcia przez WYKONAWCĘ realizacji zadania, Etap II – do trzech tygodni (trzy weekendy) od zakończenia i dokonania odbioru I etapu, Etap III – do pięciu tygodni (pięć weekendów) od zakończenia i dokonania odbioru II etapu. POZOSTAŁE KONDYGNACJE: W czasie trwania umowy do czasu zakończenia prac etapu III na poziomie parteru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną