Wymiana bram garażowych oraz remont dachów budynków, zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Narutowicza 18 w Szczecinie

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana bram garażowych oraz remont dachów budynków, zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Narutowicza 18 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wymianą uszkodzonych bram garażowych oraz remontem dachów w budynkach nr 18 i 19, zlokalizowanych przy ul. Narutowicza 18 w Szczecinie, zostały określone: dla części 1 zamówienia p.n. Remont bram garażowych w budynku nr 18 i 19, ul. Narutowicza 18 w Szczecinie - w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót i Przedmiar robót. Dodatkowo załączono szkice i rysunki. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany oparciu o powyższe dokumenty. dla części 2 zamówienia p.n. Roboty remontowe – naprawa dachów w budynkach nr 18 i 19, ul. Narutowicza 18 w Szczecinie - w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty. W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną