Wykonywanie w 2020 roku remontów lokali z zasobu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin zarządzanego przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie w 2020 roku remontów lokali z zasobu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin zarządzanego przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie w 2020 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, remontów lokali z zasobu Gminy Miasto Szczecin zarządzanego przez Szczecińskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał roboty murowe, zduńskie, malarskie, posadzkarskie, stolarskie, okładziny ścienne, elementy wentylacji grawitacyjnej, roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania oraz montażu urządzeń technicznych, zgodnie: a. ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - stanowiącymi załącznik nr 1 do specyfikacji b. z „ramowymi wytycznymi i wymaganiami dotyczącymi wykończenia i wyposażenia przygotowywanych do zasiedlenia wolnych lokali mieszkalnych z zasobu własnego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 3. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie na podstawie przekazywanych mu zleceń jednostkowych. Realizacja prac w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00 (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Dopuszcza się prowadzenie robót w soboty - wykonywanie robót w soboty wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia takiej możliwości z Inspektorem Nadzoru, 4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zlecenia jednostkowego zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym m.in.: a) rodzaju materiałów wykończeniowych; b) wzorów i modeli kuchenek elektrycznych, zlewozmywaków, wanien, muszli, desek sedesowych, umywalek i baterii oraz innych elementów wyposażenia lokali; c) rodzaju i kolorystyki glazury, terakoty i fugi; d) rodzaju i kolorystyki wykładzin podłogowych do przedpokoju, pokoi i kuchni. 5. Zamawiający planuje, że w 2020 roku poniesie wydatki z tytułu realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia w wysokości około 500 000,00 złotych brutto. Zamawiający zastrzega, że ww. kwota jest kwotą szacunkową. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w sytuacji, gdy okaże się, że faktycznie wydatkowana kwota była niższa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną