Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska
 • Telefon/fax: tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
 • Data zamieszczenia: 2019-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym, z podziałem na 5 części (rozdz.XVII siwz). 2. Realizacja każdej usługi obejmuje: 1) protokolarne przyjęcie pojazdu i/lub jego części nie później niż w ciągu 30 minut od momentu dostarczenia go przez przewoźnika całodobowo, przez wszystkie dni kalendarzowe w okresie trwania umowy, 2) w przypadku pojazdu uszkodzonego, zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika, 3) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego, zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienie ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur, 4) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczenie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia pojazdu i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru, 5) umożliwienie pracownikom Policji dokonywanie bezpłatnych oględzin na terenie parkingu zabezpieczonego pojazdu lub części samochodowych, 6) zapewnienie dostępu do pojazdu lub części samochodowych osobom legitymującym się upoważnieniem wydanym przez Zlecającego w celu dokonania oględzin i ekspertyz, 7) strzeżenie pojazdów i/lub ich części przechowywanych na parkingu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez system wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer i przy pomocy ochrony osobowej, 8) wydanie pojazdu i/lub części osobie legitymującej się upoważnieniem wydanym przez Zlecającego, 9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności finansowej za powierzone mienie. 3. Ilość usług określona w formularzu kalkulacji cenowej dla każdej części zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność związana z przedmiotem umowy ponosi odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne wyrządzone w przechowywanym mieniu na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł, 5. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto za jedną dobę przechowywania musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji zamówienia. Ceny ryczałtowe brutto za 1 (jedną) dobę przechowywania zostały określone z uwzględnieniem stałego (ciągłego) utrzymania minimalnej ilości miejsc parkingowych do dyspozycji Zlecającego niezależnie od rozmiaru wykonanych prac oraz bez względu na to jaka jest pora dnia, jaki jest dzień tygodnia i czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy lub święto. Za ustalenie ilości prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. 6. Parking Wykonawcy musi posiadać: 1) miejsce wydzielone wyłącznie dla przechowywanych pojazdów zabezpieczonych przez Policję, 2) zamykane pomieszczenie do przechowywania części samochodowych lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu w celu ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zaginięciem, 3) oświetlenie w porze nocnej o zasięgu zapewniającym widoczność na terenie wydzielonym wyłącznie dla przechowywanych pojazdów zabezpieczonych przez Policję, 4) system wewnętrznego monitoringu działającego całodobowo, 7 dni w tygodniu przy pomocy kamer o zasięgu zapewniającym rejestrację obrazu na terenie wydzielonym wyłącznie dla przechowywanych pojazdów zabezpieczonych przez Policję, 5) parking powinien być strzeżony przez 24 godziny na dobę przy pomocy ochrony osobistej. Ponadto miejsce wydzielone na parkingu Wykonawcy musi posiadać: a) nieprzesuwne ogrodzenie o wysokości minimum 150 cm; b) bramę wjazdową zabezpieczającą przed dostępem osób trzecich w sposób uniemożliwiający wejście o wysokości min. ogrodzenia, zawieszoną nad ziemią w odległości uniemożliwiającej przejście osoby trzeciej, o szerokości pozwalającej na wjazd pojazdu holującego wraz z pojazdem holowanym; c) utwardzoną materiałem budowlanym nawierzchnię stanowisk postojowych; d) do stałej dyspozycji Zamawiającego miejsca do przechowywania na koszt Policji pojazdów w liczbie: - dla KP Nowogard co najmniej 5 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 2 stanowisk jednocześnie; - dla KPP Sławno co najmniej 5 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 2 stanowisk jednocześnie; - dla KPP Kołobrzeg co najmniej 8 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 4 stanowisk jednocześnie; - dla KPP Kamień Pomnorski co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie; - dla KPP Stargard co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie. 8. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi posiadać do stałej dyspozycji Zamawiającego łącznie tyle stanowisk, ile wynika z wymagań dla każdej części oddzielnie, na które została złożona oferta. Dotyczy to również Wykonawców, którzy na podstawie wcześniejszych umów świadczą przedmiotowe usługi na terenie innych jednostek. W przypadku niespełnienia powyższego warunku oferta zostanie odrzucona we wszystkich tych częściach, na które Wykonawca złożył ofertę, jako niezgodna ze specyfikacją. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wizji lokalnej parkingu wskazanego w ofercie celem weryfikacji złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami ze stanem faktycznym. Wykaz narzędzi musi być zgodny ze stanem faktycznym w dniu jego złożenia. 10. Parking powinien znajdować się w odległości nie większej niż 35 km licząc od siedziby jednostki organizacyjnej Policji (Zlecającego) Wykonawca musi określić dokładne położenie parkingu w jakiej miejscowości z nazwą ulicy oraz dokładnym numerem. 11.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Podwykonawcy: a) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. b) W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załączniki nr 2 i 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 8 do siwz). W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98351100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną