Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-771 Szczecin, Winogronowa
 • Telefon/fax: tel. 914 613 692 , fax. 918 863 350
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
  Winogronowa 11 F
  70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 613 692, fax. 918 863 350
  REGON: 81122291600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie robót remontowych w lokalach mieszkalnych, tj. m.in. prace murowo-tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, stolarskie, wodno-kanalizacyjne, gazowe, c.o. i elektryczne wraz z montażem urządzeń technicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną