Wykonywanie badań profilaktycznych dla kandydatów do pracy, pracowników, stażystów, praktykantów, kierowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Matejki
 • Telefon/fax: tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53 , fax. 91 459 65 76
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53, fax. 91 459 65 76
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie badań profilaktycznych dla kandydatów do pracy, pracowników, stażystów, praktykantów, kierowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1.świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla kandydatów do pracy/pracowników/stażystów/praktykantów kierowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, poprzez wykonywanie: a) badań profilaktycznych wstępnych, b) badań profilaktycznych okresowych, c) badań profilaktycznych kontrolnych, d) badań profilaktycznych poza terminem badań okresowych w związku z pogorszeniem wzroku, e) badań profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy, f) badań dla osób kierujących samochodami prywatnymi w ramach obowiązków służbowych (osoby nie zatrudnione na stanowiskach kierowcy), g) badań profilaktycznych /dodatkowych dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w celu wydania orzeczenia / zaświadczenia o celowości stosowania wydłużonej normy czasu pracy, h) badań sanitarno-epidemiologicznych, 1.1.1. świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1.1 będzie zakończone wydawaniem orzeczenia lekarskiego lub zaświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; 1.1 wykonywanie badań mammograficznych oraz badania PSA, na wniosek Zamawiającego, 1.2 zapewnienie udziału lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, odbywających się raz na kwartał w budynku Oddziału ZUS w Szczecinie. Zamawiający z 7 dniowym wyprzedzeniem będzie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej informował o spotkaniach komisji BHP; 1.3 zapewnienie raz na rok udziału lekarza medycyny pracy w okresowej kontroli warunków pracy w Oddziale (ul. Matejki 22 Szczecin, ul. Citroena 2 Szczecin ) i terenowych jednostkach organizacyjnych tj. w: Inspektoratach w Choszcznie, Gryficach, Gryfinie, Łobzie, Myśliborzu, Pyrzycach, Stargardzie, Świnoujściu, Biurze Terenowym w Międzyzdrojach, Punkcie Informacyjnym w Kamieniu Pomorskim. Dojazd ze Szczecina do wymienionych jednostek terenowych zapewnia Zamawiający. Zamawiający z 7 dniowym wyprzedzeniem będzie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej informował o spotkaniach dotyczących przeglądu stanowisk; 1.4 zapewnienie co najmniej raz na dwa lata udziału lekarza medycyny pracy w ocenie ryzyka zawodowego. Zamawiający z 7 dniowym wyprzedzeniem będzie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej informował o spotkaniach;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną