Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-382 Szczecin, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 914329500, , fax. 914329501
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
  Jagiellońska 44
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914329500, , fax. 914329501
  REGON: 81073345400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. 2. Zamówienie polega na wykonaniu układu wentylacji w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie składających się z szatni damskiej, męskiej, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia biurowego, toalety z natryskiem damskiej i męskiej oraz myjni wózków, na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie” wykonanego przez ATΞLIΞR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres robót obejmuje pomieszczenia socjalne wraz z towarzyszącymi - pom. nr 0/20A-D do nr 0/26, 0/29, 0/32, 0/33 - zgodnie z rys. PW/A/03 - Projekt wykonawczy - Architektura. 3. Projektowany zakres robót: 1) demontaż kanałów, wentylatora oraz komina wywiewnego, 2) wykonanie otworów w ścianach działowych i konstrukcyjnych w celu montażu kanałów, 3) zamurowanie wnęki w pom. 0/20D, 4) wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę - ramy stalowej, 5) wykonanie układu nawiewno - wywiewnego składającego się z centrali nawiewno - wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym, podwieszanej z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła, nagrzewnicy wodnej, kompletu filtrów oraz automatyki zasilająco - sterującej, 6) wykonanie czerpni i wyrzutni od centrali wentylacyjnej w wykonaniu ściennym, 7) wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z izolacją matami z wełny skalnej, 8) wykonanie anemostatów nawiewnych i wyciągowych, 9) doprowadzenie zasilania do nagrzewnicy elektrycznej centrali wentylacyjnej z tablicy elektrycznej, 10) wykonanie zabezpieczeń p. poż., 11) udrożnienie kominów i wprowadzenie rękawów, 12) wykonanie w części pomieszczeń instalacji wyciągowej, 13) roboty budowlane naprawcze. 4. Szczegółowy zakres zamówienia: 4.1. Stan istniejący (uwagi dotyczące wykończenia pomieszczeń) 1) pomieszczenia nr 0/20 A-D, 0/21, 0/22, 0/32, 0/33 są w stanie wykończonym: wykładzina, tynki, gładzie, farba lateksowa - po zakończeniu robót należy doprowadzić je do stanu istniejącego - bez wykonywania powłok malarskich, 2) pomieszczenie nr 0/29 jest wykończone glazurą i terakotą - demontaż istniejącej instalacji wentylacji wywiewnej wyprowadzonej ponad dach przedsionka 0/27 należy ująć w ofercie, 3) pomieszczenia nr 0/23-0/26, 0/27-0/28 są w fazie remontu - demontażu istniejących sufitów podwieszonych i instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz wykonania zabudowy instalacji w tych pomieszczeniach nie należy ujmować w ofercie, należy ująć wykonanie kompletnej instalacji zgodnie projektem oraz uszczelnienie przejść przez ściany. 4.2. Projektowane rozbiórki i wyburzenia 1) demontaż kanałów, wentylatora oraz komina wywiewnego na daszku w pom. 0/29. 4.3. Projektowany zakres robót w branży budowlanej 1) zabezpieczenie pomieszczeń, 2) wykonanie otworów w ścianach działowych, 3) wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych zgodnie z rys. K1 Projektu budowlano - wykonawczego w branży konstrukcyjnej, 4) zamurowanie wnęki w pom. 0/20D cegłą pełną, otynkowanie, 5) wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę - ramy stalowej zgodnie z rys. K1 i K4 Projektu budowlano - wykonawczego w branży konstrukcyjnej, 6) naprawa ścian i sufitów po wykonaniu przebić - obmurowanie, tynkowanie, 7) uzupełnienie skutych tynków, naprawa bruzd i tynków po wymianie / ułożeniu instalacji, 8) naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego daszku po wykonaniu instalacji wentylacji wywiewnej, 9) w miejscach przejścia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane należy przewidzieć wykonanie otworów większych o jeden rozmiar z uszczelnieniem. 4.4. Projektowany zakres robót w branży elektrycznej 1) uzupełnienie wyposażenia rozdzielni głównej TG stosownie do wykonywanego zakresu, 2) wykonanie zasilania centrali wentylacyjnej 6,9 kW w pom. 0/20D przewodem miedzianym pięciożyłowym o przekroju 4 mm² z istniejącej tablicy TG. UWAGA: po wykonaniu instalacji elektrycznych, należy wykonać pomiary elektryczne. 4.5. Projektowany zakres robót w branży sanitarnej 1) instalacja wentylacji - według projektu wykonawczego - instalacje sanitarne: - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej - układ N1W1 - składającej się z centrali nawiewno - wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym, podwieszanej z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła, nagrzewnicą wodną, kompletem filtrów oraz automatyką zasilająco - sterującą, - centralę należy podwiesić do stropu w pomieszczeniu 0/20D po wykonaniu ramy stalowej, - zasilanie do nagrzewnicy elektrycznej centrali wentylacyjnej należy doprowadzić z tablicy elektrycznej według projektu wykonawczego w branży elektrycznej, - rozdział powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach zrealizowany został za pomocą anemostatów nawiewnych i wyciągowych montowanych na kanałach, - czerpnię i wyrzutnię od centrali wentylacyjnej dobrano i zaprojektowano w wykonaniu ściennym, - przewody wentylacyjne: wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (grubość ścianek kanału dla długości boku do 530 mm - 0,7 mm, dla długości boków 530 - 1000 - 0,9 mm, łączone na kołnierze wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przewody wykonane w klasie szczelności min. B, zaizolowane matami z wełny skalnej, - instalacje wentylacyjne nie ulegają zakryciu, - wykonanie instalacji wyciągowej w pomieszczeniu 0/29, 0/26, 0/24. UWAGA: 1) pomieszczenia w których wykonywana będzie wentylacja mechaniczna są wykończone, należy dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w wycenie ewentualną przebudowę wewnętrznej instalacji wod. - kan., c.o., elektrycznej, zasilania i oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego w przypadku kolizji z projektowaną wentylacją mechaniczną, 2) instalacje wentylacji i jej elementy należy wykonać w sposób estetyczny i trwały, gdyż nie będą zabudowywane, 3) przy montażu czerpni i wyrzutni należy uwzględnić planowane docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 18 cm. 4.6. Zakres robót nie obejmuje: 1) prac w pomieszczeniach Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi - pom. nr 0/01 do nr 0/16 - zgodnie z rys. PW/A/04 - Projekt wykonawczy - Architektura, 2) prac w pomieszczeniach nr 0/28, 0/28a, 0/28b, 0/30, 0/31 - zgodnie z rys. PW/A/03 - Projekt wykonawczy - Architektura za wyjątkiem przeprowadzenia przez nie zasilania centrali wentylacyjnej i kanałów wentylacyjnych z pom. 0/29, 3) robót malarskich. UWAGA: wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.7. Podstawa wykonania zamówienia: 1) projekt budowlany i wykonawczy pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie” wykonany przez ATΞLIΞR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT, 2) decyzja o pozwoleniu na budowę, 3) opis przedmiotu zamówienia, 4) wizja lokalna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną