„Wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-424 Szczecin, Janosika
 • Telefon/fax: tel. 91 44 96 090 , fax. 91 44 96 090
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
  Janosika 8
  71-424 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 44 96 090, fax. 91 44 96 090
  REGON: 32007142300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.som.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (zwanego dalej SIW SKM) w ramach Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 263, 351” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.2 Transport kolejowy poza TEN-T w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa nr POIS.05.02-00-0025/17-00 z dnia 9.05.2018 r.) na potrzeby realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną