Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach i obiektach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach i obiektach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach i obiektach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis i zakres usług składających się na przedmiot niniejszego zamówienia (jak też bliższą ich lokalizację) określa zespół dokumentów, na który składają się: 1) Załącznik nr 2A do SIWZ: Wykaz obiektów i budynków ZUT do wykonania przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych – rocznych w 2020 r., 2021 r., 2022 r. i 2023 r.; 2) Załącznik nr 2B do SIWZ: Wykaz obiektów i budynków ZUT do wykonania przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych – 5 letnich w 2020 r.; 3) Załącznik nr 2C do SIWZ: Wykaz obiektów i budynków ZUT do wykonania przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych – 5 letnich w 2021 r.; 4) Załącznik nr 2D do SIWZ: Wykaz obiektów i budynków ZUT do wykonania przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych – 5 letnich w 2022 r.; 5) Załącznik nr 2E do SIWZ: Wykaz obiektów i budynków ZUT do wykonania przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych – 5 letnich w 2023 r.; 6) Załącznik nr 3A do SIWZ: Wzór protokołu sprawdzenia instalacji elektrycznej; 7) Załącznik nr 3B do SIWZ: Wzór protokołu pomiarowego (informacje dotyczące rozdzielnicy tablicowej); 8) Załącznik nr 3C do SIWZ: Wytyczne do kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej; 9) Załącznik nr 3D do SIWZ: Wytyczne do kontroli stanu technicznego oświetlenia; 10) Załącznik nr 3E do SIWZ: Wytyczne do oględzin stanu technicznego oświetlenia zewnętrznego; 11) Załącznik nr 3F do SIWZ: Wytyczne do sprawdzenia instalacji odgromowej; 12) Załącznik nr 3G do SIWZ: Przedmiar w zakresie wymiany modułu; 13) Załącznik nr 3H do SIWZ: Przedmiar w zakresie wymiany oprawy ewakuacyjnej; 14) Załącznik nr 3I do SIWZ: Przedmiar w zakresie wymiany akumulatora w oprawie ewakuacyjnej. 3. W zakres usług do wykonania przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wchodzi w szczególności: 1) przegląd instalacji elektrycznych w obiektach ZUT w Szczecinie, 2) przegląd instalacji elektrycznych oświetlenia wewnętrznego, 3) przegląd instalacji elektrycznych oświetlenia zewnętrznego, 4) przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, 5) przegląd instalacji odgromowych i uziemień roboczych, 6) wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia ewakuacyjnego, 7) wymiana uszkodzonych akumulatorów w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego, 8) wymiana uszkodzonych modułów w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego, 9) sporządzenie protokołów z wykonanych przeglądów instalacji elektrycznej, 10) sporządzenie szkiców dotyczących wykonanych przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych. 4. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe do wykonania po stronie Wykonawcy, związane z wykonywaniem usług związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym w szczególności: 1. Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia niezbędnych materiałów, urządzeń i narzędzi lub innego rodzaju sprzętu do wykonania usług składających się na przedmiot niniejszego zamówienia; 2. Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie: a) co najmniej dwóch osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, o których mowa w art. 62 ust. 5 Prawa Budowlanego - typu D (dozoru) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, b) co najmniej dwóch osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne typu E (eksploatacji) lub D (dozoru) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymagane przy prowadzeniu prac kontrolno-pomiarowych, objętych przedmiotem zamówienia lub innego dokumentu równoważnego, upoważniającego do wykonywania określonej działalności lub czynności. 5. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotowego zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 specyfikacji. 6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu: 1) Nie czyni zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP; 2) Nie stawia żądania, o którym mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP), z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 7. Postanowienie działu IV ust. 6 pkt 2) SIWZ nie dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca - w wykonaniu uprawnień działu VI ust. 4 SIWZ - wykazuje spełnienie określonego w dziale VI ust. 2 SIWZ warunku udziału w niniejszym postępowaniu zasobami innego podmiotu (nazywanych w dziale VI ust. 4 SIWZ PODMIOTEM TRZECIM/PODMIOTAMI TRZECIMI) .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną