Wykonanie robót wykończeniowych „pod klucz” wraz z wyposażeniem w kuchenki w 4 lokalach mieszkalnych przy ul. Marynarki Wojennej 10A w Dziwnowie – zadanie inwestycyjne OS Y29 Dziwnów.

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-230 Szczecin, ul. Potulicka
 • Telefon/fax: tel. 91 4472000, , fax. 91 4887495
 • Data zamieszczenia: 2019-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
  ul. Potulicka 2
  70-230 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4472000, , fax. 91 4887495
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót wykończeniowych „pod klucz” wraz z wyposażeniem w kuchenki w 4 lokalach mieszkalnych przy ul. Marynarki Wojennej 10A w Dziwnowie – zadanie inwestycyjne OS Y29 Dziwnów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót wykończeniowych „pod klucz” wraz z wyposażeniem w kuchenki w 4 lokalach mieszkalnych przy ul. Marynarki Wojennej 10A w Dziwnowie – zadanie inwestycyjne OS Y29 Dziwnów”. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiarów robót, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr 7 do SIWZ . 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I – Dziwnów ul. Marynarki Wojennej 10A/1 i 10A/2, Część II – Dziwnów ul. Marynarki Wojennej 10A/3 i 10A/15. 3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane, 44220000-8 Stolarka Budowlana, 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45262500-6 Roboty murarskie, 45262650-2 Okładziny, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45330000-9 Roboty instalacyjne, 45332400-7 Roboty inst. w zakresie urządzeń sanit., 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych, 45442100-8 Roboty malarskie. 4. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w zakresie ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz oferty. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku, jeśli w jakiejkolwiek PFU lub wymaganiach Zamawiającego opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń, oznacza to, że Zamawiający wymaga użycia materiałów lub urządzeń spełniających w stopniu, co najmniej takim samym wszystkie wymagania Zamawiającego, jak materiały wskazane przez użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 10. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Wytycznymi nr 3/2018 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie standardów, jakim powinny odpowiadać nowo projektowane, pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery) oraz zasadami wiedzy technicznej, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) – załącznik nr 9. 11. Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy. 12. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, przed podpisaniem umowy przedstawienia do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnie, z którym realizowany będzie przedmiot umowy oraz kosztorysu ofertowego w wersji szczegółowej i uproszczonej wraz z „tabelą elementów scalonych” i zestawieniami wyrobów budowlanych i sprzętu. Harmonogram musi zawierać elementy robót i ich wartości wyszczególnione w kosztorysie ofertowym. 13. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. Zamawiający stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób (z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. wykonanie wszystkich robót i usług, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 14. Wykonawca przed wprowadzeniem na teren budowy będzie na bieżąco przekazywał Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni od zmiany osoby podanej w wykazie. 15. Zamawiający, przez cały okres obowiązywania umowy, w sytuacjach budzących wątpliwości, co do wywiązywania się Wykonawcy z wymogu, o którym mowa w pkt 12 i 13, zastrzega sobie możliwość skontrolowania czy wskazane osoby faktycznie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 16. Wykonawca powinien dokładnie przeanalizować STWiOR oraz może przeprowadzić wizję lokalną własnym kosztem i staraniem. Przeprowadzenie wizji lokalnej może się odbyć w terminie najpóźniej do 3 dni przed upływem terminu składania ofert, po uprzednim umówieniu się z osobami odpowiedzialnymi za przedmiotowe zamówienie: z P. Grzegorzem Niemcem, tel. 91 447 21 54. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej, ponieważ rozliczenie prac ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że Wykonawca powinien samodzielnie skalkulować koszty prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną