Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” - ETAP I.

Urząd Statystyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Statystyczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Jana Matejki
 • Telefon/fax: tel. 0-91 459 77 00 , fax. 0-91 4340595
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Szczecinie
  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 459 77 00, fax. 0-91 4340595
  REGON: 33169400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szczecin.stat.gov.pl/zamowienia-pubiczne-us

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” - ETAP I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze na Oddział Urzędu Statystycznego w Świnoujściu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” - etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych etapu I branży budowlanej i dotyczy w szczególności: 1. Robót rozbiórkowych 2. Demontażu i montażu stolarki okiennej i drzwiowej 3. Wzmocnienie konstrukcji budynku 4. Izolacja termiczna ścian 5. Renowacji elewacji ścian zewnętrznych i detali architektonicznych 6. Malowania elewacji Szczegółowy zakres prac etapu I określa Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1. Roboty budowlane winny być wykonywane na podstawie: 1) dokumentacji projektowej, która posiada pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 13/PB/2019 wydana przez Prezydenta Miasta Świnoujście – obejmująca przebudowę budynku wczasowego i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń wczasowych na biura na parterze budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 6, położonego na terenie działki nr 24 w obrębie 0002 w Świnoujściu; 2) Decyzji Nr 1857/2018 z dnia 15 listopada 2018r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie historycznego układu urbanistycznego dzielnicy uzdrowiskowej. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w umowie, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną