Wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadań inwestycyjnych termomodernizacji 5 budynków biurowych w Kamieniu Pomorskim (dwóch), Gryfinie, Kołobrzegu oraz w Szczecinku

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-525 Szczecin, ul. Roosevelta
 • Telefon/fax: tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
  REGON: 00102080300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadań inwestycyjnych termomodernizacji 5 budynków biurowych w Kamieniu Pomorskim (dwóch), Gryfinie, Kołobrzegu oraz w Szczecinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z opracowanymi Programami Funkcjonalno-Użytkowymi, zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków biurowych w ramach 5 projektów współfinansowany ze środków UE pn.: 1) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b ”, 2) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Długosza 17 ”, 3) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24 ”, 4) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2 ”, 5) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13/14”. 2. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie Programów Funkcjonalno - Użytkowych opracowanych dla poszczególnych lokalizacji przez firmę BENSA Krzysztof Żmudzki z siedzibą w Kielcach, ul. Starodomaszowska 30/48, 25-315 Kielce - zwanych dalej „PFU". 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia, mając na uwadze lokalizacje budynków, w których ma być wykonana kompleksowa modernizacja energetyczna, na 5 części: Część nr 1 (Kamień Pomorski 1) – Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b; Część nr 2 (Kamień Pomorski 2) – Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku w Kamieniu Pomorskim przy ul. Długosza 17; Część nr 3 (Gryfino) – Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24; Część nr 4 (Kołobrzeg) – Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2; Część nr 5 (Szczecinek) – Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13/14. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został określony w: 1) programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU)- załącznik nr 1 części nr 1-5 do SIWZ, 2) audycie - ex-ante - opracowaniu pt. „Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1." - załącznik nr 2 części nr 1-5 do SIWZ, 3) audycie energetycznym - załącznik nr 3 części nr 1-5 do SIWZ, 4) zestawieniu wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu - załącznik nr 4 części nr 1-5 do SIWZ oraz 5) zestawienie elementów scalonych – załącznik nr 5 części nr 1-5 do SIWZ, 6) wzorze umowy - załącznik nr 6 części nr 1-5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną