Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji suwnicy w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy alei Piastów 50A (postępowanie powtórzone)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji suwnicy w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy alei Piastów 50A (postępowanie powtórzone)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja suwnicy w Wydziałowym Laboratorium Konstrukcji Budowlanych znajdującym się w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy alei Piastów 50A, polegająca na dostarczeniu i montażu wciągnika z napędem elektrycznym i umożliwienia ruchu sterowanego elektrycznie wzdłuż mostu suwnicy oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa dopuszczeń i zezwoleń na eksploatację suwnicy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odbiór Urzędu Dozoru Technicznego urządzenia. Zamówienie zostanie uznane przez Zamawiającego za wykonane, tylko w przypadku pozytywnego odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego. 2. Szczegółowy rodzaj i zakres robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia określa zespół dokumentów, na który składają się: 1) Załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) branży elektrycznej; 2) Załącznik nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót branży elektrycznej (1 plik w formacie PDF oraz odpowiadający mu 1 plik w formacie ATH) – całość spakowana w plik RAR (rozpakowanie możliwe w szczególności za pomocą ogólnie dostępnego i bezpłatnego programu 7 Zip Archiwum); 3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe do wykonania po stronie Wykonawcy, związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, w tym w szczególności: 1) Roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe; 2) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych materiałów i urządzeń budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robot budowalnych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia; 3) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej oraz kierownika robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej; 4) Wykonanie robót związanych z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja, itp.); 5) Udzielenie Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach niniejszego zamówienia roboty budowlane, jak również wbudowane, zainstalowane lub w inny sposób zastosowane przy wykonaniu tych robót materiały i urządzenia budowlane; 6) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady; 7) Uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczeń i zezwoleń na eksploatację urządzenia; 8) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego, mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi urządzenia. 4. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający - stosownie do art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 8a lit c) ustawy PZP – podaje, iż wyznaczony przez niego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, określają postanowienia § 6a wzoru umowy o zamówienie, o którym to wzorze mowa jest w dziale XV ust. 1 SIWZ (Wzór Umowy). 5. Szczegółowy rodzaj i zakres (w tym rozmiar) leżących po stronie Wykonawcy świadczeń dodatkowych składających się (obok robót budowlanych) na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich realizacji, w tym – w wykonaniu art. 36 ust. 8a lit a) i b) ustawy PZP - środki dokumentowania i kontroli spełniania obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego działu, jak też sankcji umownych z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera Wzór Umowy. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcy. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa przy realizacji niniejszego zamówienia podaje Wzór Umowy, w tym w szczególności znajdujące się tam postanowienia § 2. 7. W wykonaniu art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy PZP Zamawiający podaje, iż: 1) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (lub umowy o dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, których nie spełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń, o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy PZP lub sprzeciwu, o którym mowa w art. 143b ust. 6 ustawy PZP - podają postanowienia § 2 Wzoru Umowy; 2) Informacje o umowach o podwykonawstwo (lub umowach o dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu – podają postanowienia § 2 ust. 14 Wzoru Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną