Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu na 24 pojazdy osobowe w kompleksie wojskowym w Wałczu (PKOB 2112).

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2020-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu na 24 pojazdy osobowe w kompleksie wojskowym w Wałczu (PKOB 2112).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu na 24 pojazdy osobowe w kompleksie wojskowym w Wałczu (PKOB 2112). Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu o Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 32/O/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. W zakresie wycinki drzew obowiązuje Decyzja nr IMGKiŚ.6131.152.2017 z dnia 6.10.2017 r. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: - projektach budowlanych i wykonawczych, - w projekcie wycinki oraz w projekcie nasadzeń (w zakresie zieleni), - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, - przedmiarach robót – pomocniczo. Przedmiot zamówienia obejmuje: • roboty rozbiórkowe, w tym:  rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej – około 93m²  rozbiórkę nawierzchni betonowej – około 151 m²  rozbiórkę krawężników kamiennych – około 59 m  rozbiórkę słupów oświetleniowych – 2 szt.; • roboty ziemne, w tym:  zdjęcie warstwy humusu z terenu przeznaczonego pod nową konstrukcję nawierzchni - około 424 m²  wykonanie nasypów pod projektowaną konstrukcję jezdni  wykonanie koryta pod nową konstrukcję, profilowanie i zagęszczenie podłoża; • zasadnicze roboty budowlane, w tym:  wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni parkingu,  wbudowanie krawężników betonowych 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem,  przełożenie istniejącej konstrukcji z kostki brukowej oraz krawężników kamiennych,  wykonanie 24 stanowisk postojowych z kostki betonowej brukowej – około 386 m², - stanowiska postojowe w układzie prostopadłym do drogi wewnętrznej o wymiarach 2,5 m x 5 m, - stanowiska oddzielone od siebie kostką betonową brukową w kolorze grafitowym o wymiarach 10x20 cm  odtworzenie około 68 m² jezdni z kostki kamiennej wraz z podbudową,  wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku objętym inwestycją; wody opadowe z nawierzchni odprowadzić przez wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej kd 200,  wykonanie ścieku przykrawędziowego o szerokości 20 cm ze spadkiem, w taki sposób, aby zapewnić sprawny dopływ wód opadowych do projektowanych wpustów,  dostosowanie infrastruktury do projektowanych rzędnych terenu w zakresie 2 sztuk studzienek telekomunikacyjnych oraz 2 sztuk studzienek kanalizacyjnych oraz dostosowanie do sposobu użytkowania (kategoria ruchu), zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w miejscu prowadzenia robót,  montaż 5 sztuk stojaków rowerowych (szczegółowo opisanych w dokumentacji projektowej),  wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej o powierzchni około 38 m², jako dojścia do stanowisk rowerowych wzdłuż czoła budynku,  wycinka 3 sztuk drzew oraz wykonanie 3 sztuk nasadzeń, • zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa, celem przystąpienia Zamawiającego do użytkowania parkingu, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna (10-15 zdjęć) zostanie dostarczona Zamawiającemu odpowiednio do 14 dni licząc od daty przekazania terenu budowy oraz po zakończeniu robót zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej. 2) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21). 3) Zobowiązania wynikające z gwarancji na przedmiot zamówienia w ramach otrzymanego wynagrodzenia – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 4) Wykonawca wykona dokumentację kolaudacyjną – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 – to jest dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Dokumentacja kolaudacyjna jest przygotowywana przez Wykonawcę robót w celu ich przekazania zamawiającemu, stanowi podstawę odbioru końcowego i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. UWAGA: 1) Wykonawca jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności wskazanych w Pozwoleniu na Budowę w oparciu o udzielone przez Zamawiającego Pełnomocnictwo. 2) Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą budowlaną oraz umową. 3) Wykonawca zadania uzyska również inne uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczególnymi. 4) Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w projektach budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ), projektach wykonawczych (załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz pomocniczo przedmiarze robót (załącznik nr 10 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną