Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń budynku szkoleniowego nr 13 na salę treningów strzelców przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie (PKOB 1274).

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń budynku szkoleniowego nr 13 na salę treningów strzelców przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie (PKOB 1274).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń budynku szkoleniowego nr 13 na salę treningów strzelców przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie (PKOB 1274). Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu o Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 30/O/2016 z dnia 22.12.2016 r. i Nr 26/O/2017 r. z dnia 10.10.2017 r. Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. Budynek nr 13 został wzniesiony w 1938 r. w technologii tradycyjnej, murowany, w całości niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, dach dwuspadowy pokryty blachodachówką. Przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową w szczególności polega na wykonaniu robót budowlanych (wraz z wyposażeniem) związanych z adaptacją budynku magazynowego wg ewidencji budynków (funkcjonuje jako szkoleniowy) o powierzchni użytkowej ok. 2000 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu. Dla części budynku o powierzchni ok. 1400 m2 wykonać należy właściwą adaptację pomieszczeń, natomiast dla części o powierzchni ok. 600 m2 konieczne będzie jedynie podwyższenie budynku (z podniesieniem konstrukcji oraz wszelkimi robotami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego podwyższenia z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności). Przedmiot zamówienia w szczególności polega na wykonaniu robót: a) robót ogólnobudowlanych, w tym: • wykonaniu robót rozbiórkowych, • wykonanie ław, ścian, schodów i stropów żelbetowych, • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, • wymianie konstrukcji dachu, • wykonaniu niezależnej konstrukcji do podwieszenia projektorów, • wykonaniu termomodernizacji budynku, • wykonanie rynien i obróbek blacharskich, • budowie nowych pomieszczeń wewnątrz budynku – sala wykładowa, stanowiska instruktora, pomieszczenia magazynowe, węzły socjalno-sanitarne, hale treningowe, • montażu sufitów podwieszonych, • wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, • wymianie posadzek i okładzin z płytek, • wykonanie tynków i robót malarskich, • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, • wyposażenie budynku w sprzęt i meble; b) robót sanitarnych, w tym: • wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, • wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej, • wykonanie instalacji hydrantowej, • wykonanie instalacji c.o. i c.t., • wykonanie instalacji wentylacji, • wykonanie instalacji klimatyzacji; c) robót elektrycznych, w tym: • wykonanie zasilania budynku, • wykonanie demontażu istniejącej instalacji, • wykonanie wewnętrznych linii zasilających i oświetleniowych, • wykonanie instalacji odgromowej, • wykonanie instalacji teletechnicznych w zakresie połączenia centrali z terminalem sygnalizacji, instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji kamer, instalacji wideodomofonowej, • wykonanie instalacji technologii treningowej; d) robót teletechnicznych, w tym: • wykonanie zewnętrznej sieci kablowej, • wykonanie instalacji teletechnicznej, • wykonanie instalacji sieci strukturalnej, • wykonanie systemu ostrzegawczego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: 1) Wykonawca wykona instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z późn. zm.) – Rozdział 2, § 6.1. instrukcję eksploatacji dla wykonanych instalacji, instrukcję eksploatacji obiektów. 2) Wykonawca przeprowadzi szkolenia wytypowanych przedstawicieli Administratora i Użytkowników z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej wszystkich urządzeń montowanych na obiekcie w terminie wyprzedzającym zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru. Terminy przeprowadzenia szkoleń winny być ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający temat, zakres, datę oraz listę uczestników (z podpisami) szkolenia. 3) Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć instalacje i rurociągi (oznaczenie instalacji co 3 m i przy zmianie kierunków) - opisać, jakie media znajdują się w rurociągach, zaznaczyć kierunki przepływu danego medium. Należy opisać również zawory – co odcinają (jakie medium oraz jakie pomieszczenia). Dla zaworów regulujących należy podać nastawy zaworów. 4) Wykonawca wykona dokumentację kolaudacyjną – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 – to jest dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 5) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. - tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21. (sposób postępowania z odpadami został określony w §4 wzoru umowy). 6) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna (min. 6 zdjęć) zostanie dostarczona Zamawiającemu odpowiednio do 14 dni licząc od daty przekazania terenu budowy oraz po zakończeniu robót zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej. 7) Wykonawca opracuje świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376) oraz w okresie gwarancyjnym po odbiorze końcowym robót budowlanych w pierwszym sezonie grzewczym po uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzi badanie kamerą termowizyjną w celu sprawdzenia poprawności zaizolowania całego budynku i sprawdzi czy nie występują mostki termiczne na wykonanym dociepleniu obiektu. 8) Wykonawca będzie realizował zobowiązania wynikające z gwarancji na przedmiot zamówienia (serwisowanie zainstalowanych urządzeń i systemów w okresie trwania gwarancji na przedmiot zamówienia) w ramach otrzymanego wynagrodzenia – zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 9) Z uwagi na fakt, że w obiekcie tym inna firma będzie wykonywała wyposażenie technologiczne przed zakończeniem robót, Wykonawca będzie dokonywał okresowych uzgodnień za pośrednictwem Zamawiającego wykonywanych prac budowlanych z dostawcą wyposażenia technologicznego (urządzenie treningowe do szkolenia strzelców przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM). 10) Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie z Decyzją Nr 30/O/2016 z dnia 22.12.2016 r. oraz 26/O/217 z dnia 10.10.2017 r. o ile wynika to z decyzji o pozwoleniu na budowę lub zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (na podstawie udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa). UWAGA: - Roboty budowlane będą realizowane na terenie użytkowanych obiektów. - Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. - Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować, jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w projektach budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ), projektach wykonawczych (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ). UWAGA: Dokumentacja niejawna (2 teczki), tj.: projekt budowlany (1 teczka – Zagospodarowanie terenu) i projekt wykonawczy (1 teczka – Instalacje teletechniczne), jest do wglądu w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego RZI Szczecin od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 14.00, po wcześniejszym złożeniu pisma do Zamawiającego z prośbą o wgląd do dokumentów niejawnych. Termin dokonania wglądu należy zgłosić pisemnie z dwudniowym wyprzedzeniem, wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu udostępnienia dokumentacji niejawnej należy wyjaśnić z p. Markiem Rogalskim tel. 261 45 20 08. Wglądu mogą dokonać tylko osoby posiadające:  ważne „Poświadczenie bezpieczeństwa” lub pisemne upoważnienia uprawniające do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) (oryginał do wglądu),  aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (oryginał do wglądu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną