Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i budowie zabezpieczeń ppoż w budynku nr 5 w Szczecinie przy ul. Metalowej 39 (decyzja DWOP nr 26/D/2015) (PKOB 1274).

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i budowie zabezpieczeń ppoż w budynku nr 5 w Szczecinie przy ul. Metalowej 39 (decyzja DWOP nr 26/D/2015) (PKOB 1274).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i budowie zabezpieczeń ppoż w budynku nr 5 w Szczecinie przy ul. Metalowej 39 (decyzja DWOP nr 26/D/2015) (PKOB 1274). Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019 poz.742) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: a) Projektach budowlanych i projektach wykonawczych; b) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; c) Przedmiarach robót. Przedmiot zamówienia w szczególności polega na wykonaniu: 1) robót ogólnobudowlanych w tym: • robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych, • wydzielenie ppoż. klatek schodowych, • wymianę stolarki okiennej, • montaż okna oddymiającego klatkę schodową, • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i części wewnętrznej, • wykucie wnęk ściennych do montażu szafek hydrantowych, • naprawę uszkodzonego gzymsu, • odkopanie ścian piwnicznych i fundamentowych, izolacja przeciwwilgociowa ścian, piwnicznych i fundamentowych, ponowne zasypanie ziemią ścian piwnicznych, • ocieplenie ścian fundamentowych, piwnicznych i ścian powyżej gruntu, • wymiana posadzki na gruncie, • wykonanie nowej elewacji budynku, • wykonanie nowych obróbek blacharskich i parapetów, • montaż krat w oknach piwnicznych, • wykonanie opaski wokół budynku; 2) robót sanitarnych w tym: • rozdzielenie wewnętrznej instalacji wodociągowej od projektowanej instalacji hydrantowej oraz bytowej, • opomiarowanie przyłącza wody do budynku, • wykonanie nowej instalacji hydrantowej, • wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej – wykonanie oraz podłączenie wpustu podłogowego Dn100 wyposażonego w syfon oraz ruszt ze stali nierdzewnej w obrębie zestawu wodomierzowego, • wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej - wymianę istniejących przykanalików łączących rury spustowe z dachu budynku ze zlokalizowanym w sąsiedztwie budynku kolektorem kanalizacji deszczowej; 3) robót elektrycznych w tym: • przebudowę istniejącego zasilania budynku polegające na wyniesieniu z budynku przelotowego złącza kablowego oraz głównego wyłącznika prądu, • przebudowę instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku; 4) robót teletechnicznych w tym: • wykonanie wewnętrznych instalacji teletechnicznych – wykonanie automatycznego, grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej z systemem sterowania oddymianiem grawitacyjnym. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1) Wykonawca wykona dokumentację kolaudacyjną – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 – to jest dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 2) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21). 3) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna (10-15 zdjęć) zostanie dostarczona Zamawiającemu odpowiednio do 14 dni licząc od daty podpisania umowy oraz po zakończeniu robót zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej. 4) Wykonawca wykona roboty geodezyjne (celem wykonania między innymi: wytyczenia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz aktualizacji mapy w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego Rejonowego Zarządu Infrastruktury Szczecin). 5) Wykonawca wykona instrukcję: bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) – Rozdział 2, § 6.1. instrukcję eksploatacji dla wykonanych instalacji, instrukcję eksploatacji obiektów. 6) Wykonawca przeprowadzi szkolenia wytypowanych przedstawicieli Administratora i Użytkowników z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej wszystkich urządzeń, systemów i instalacji specjalistycznych montowanych na obiekcie w terminie wyprzedzającym zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru. Terminy przeprowadzenia szkoleń winny być ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający temat, zakres, datę oraz listę uczestników (z podpisami) szkolenia. 7) Wykonawca dokona oznaczenia instalacji i rurociągów, opisze zawory i urządzenia. UWAGA: • Roboty budowlane będą realizowane w użytkowanym budynku. • Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. • Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w projektach budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ), projektach wykonawczych (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ). UWAGA: Dokumentacja niejawna (4 teczki), tj.: projekty budowlane (2 teczki - zagospodarowanie terenu, system oddymiania) i projekty wykonawcze (2 teczki - zagospodarowanie terenu, system oddymiania), jest do wglądu w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego RZI Szczecin od poniedziałku do piątku w godzinach 08-14.00 po wcześniejszym złożeniu pisma do Zamawiającego z prośbą o wgląd do dokumentów niejawnych i następnie po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z p. Markiem Rogalskim tel. 261 45 20 08. Wglądu mogą dokonać tylko osoby posiadające ważne „Poświadczenie bezpieczeństwa” lub pisemne upoważnienia uprawniające do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną