Wykonanie remontu budynku użytkowego wolnostojącego przy ul. Podhalańskiej 9/U1 w Szczecinie w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej i uzyskaniem stosownych uzgodnień

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu budynku użytkowego wolnostojącego przy ul. Podhalańskiej 9/U1 w Szczecinie w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej i uzyskaniem stosownych uzgodnień
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku użytkowego wolnostojącego przy ul. Podhalańskiej 9/U1 w Szczecinie (działka nr 6/29 obręb 1025), w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i uzyskaniem stosownych uzgodnień, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami, przez osoby/pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 2. Zakres zamówienia obejmuje miedzy innymi: 1) Branża budowlana: a) remont pokrycia dachu, b) remont i ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, c) remont pomieszczeń w budynku (ściany, sufity, posadzki, klatka schodowa), d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, e) remont powierzchni podwórza przylegającego do budynku, 2) Branża elektryczna: a) wymiana WLZ do tablicy głównej TG w budynku, b) wymiana tablicy głównej TG w budynku i uzgodnienie schematu TG w ENEA, c) demontaż starej instalacji elektrycznej, instalacji teleinformatycznej i antywłamaniowej, d) montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, e) montaż nowej instalacji teleinformatycznej i antywłamaniowej, f) badania i pomiary instalacji elektryczne, 3) Branża sanitarna - realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dwóch etapów: Etap 1: opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego jednofunkcyjnego z automatyką i sterowaniem pracą węzła, instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z uzyskaniem na swój koszt stosownych, niezbędnych uzgodnień (w tym uzgodnienie schematu węzła cieplnego w Szczecińskiej Energetyce Cieplnej) . Do obowiązków Wykonawcy w ramach Etapu I, należy w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego jednofunkcyjnego wraz z automatyką i sterowaniem pracą węzła, instalacji zimnej i ciepłej wody, b) uzyskania wszystkich niezbędnych danych do projektowania, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; c) uzyskanie akceptacji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i przekazanie mu kompletnej dokumentacji projektowej, w wersji papierowej, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy; Uwaga! Wykonawca ma obowiązek uzgadniania dokumentacji projektowej z przedstawicielem zamawiającego na każdym etapie, wraz z uzyskaniem a przedłożonych dokumentach jego pisemnej akceptacji. Etap 2: realizacja robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Do obowiązków Wykonawcy w ramach Etapu II, należy w szczególności: a) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, w szczególności: - demontaż istniejącego węzła cieplnego, - demontaż instalacji centralnego ogrzewania, - demontaż starej i wykonanie nowej instalacji ciepłej i zimnej wody, - demontaż starych i montaż nowych urządzeń sanitarnych, - wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, - wykonanie węzła cieplnego jednofunkcyjnego z niezbędną z automatyką i sterowaniem pracą węzła, - montaż elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody, - wykonanie towarzyszących robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania; b) przed przystąpieniem do czynności odbiorowych należy: - przedłożyć protokoły z przeprowadzonych wszelkich niezbędnych badań, prób i sprawdzeń (w tym protokoły prób szczelności) instalacji objętych przedmiotem zamówienia, - przedłożyć dokumenty pozwalające na ocenę wbudowanych materiałów (certyfikaty, atesty, karty techniczne, instrukcje, karty gwarancyjne, itp.); c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych, prowadzonych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną