Wykonanie prac zabezpieczających w budynkach nr: 11, 12, 13 i 14, zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Szklanej w Szczecinie Podjuchach

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2020-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac zabezpieczających w budynkach nr: 11, 12, 13 i 14, zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Szklanej w Szczecinie Podjuchach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem prac zabezpieczających w budynkach nr: 11, 12, 13 i 14, zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Szklanej w Szczecinie Podjuchach, zostały określone w dokumentacji przetargowej, stanowiącej: załącznik nr 8 do SIWZ, który obejmuje Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Przedmiar robót branży ogólnobudowlanej, załącznik nr 9 do SIWZ, który obejmuje Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Przedmiar robót branży elektrycznej. Do dokumentacji załączono również rysunki. W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną