Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie: „+2 - świetlik dachowy”, „+1”, „0”, „-1”,”-2 - archiwum ”

Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-551 Szczecin, pl. Żołnierza Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 914 603 577 , fax. 914 603 578
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
  pl. Żołnierza Polskiego 16
  70-551 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 603 577, fax. 914 603 578
  REGON: 32049277400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin-pz.sr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie: „+2 - świetlik dachowy”, „+1”, „0”, „-1”,”-2 - archiwum ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie: „+2 - świetlik dachowy”, „+1”, „0”, „-1”,”-2” - archiwum” Załączone rzuty poziomów określają stan istniejący określony na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej. a) Poziom „+2” Wykonanie dokumentacji dla remontu pomieszczenia „Świetlika dachowego”. Wykonanie dokumentacji konstrukcji świetlika dachowego z dostosowaniem parametrów do obowiązujących przepisów z uwzględnieniem parametrów cieplnych obowiązujących od roku 2021 wraz z przystosowaniem do wykorzystania położonej na poziomie „0” sali operacyjnej na potrzeby Biura Obsługi Interesantów. W konstrukcji świetlika należy uwzględnić wszelkie instalacje niezbędne do eksploatacji pomieszczeń Biura Obsługi Interesanta. Orientacyjna powierzchnia świetlika ok. 385,00 m2. b) Poziom „+1” Wykonanie dokumentacji uwzględniającej otwarcie klatki schodowej z poziomu „0” i doświetlenie holu I piętra od strony pomieszczeń świetlika. Wymagane stworzenie strefy ograniczonego dostępu do klatki schodowej prowadzącej na poziom +2. W opracowaniu w razie możliwości uwzględnić rozwiązania zastosowane przed rokiem 1945. c) Poziom „0” Wykonanie dokumentacji uwzględniającej przeznaczenie pomieszczeń na sale rozpraw, szatnię, portiernię, pomieszczenia sanitarne, socjalne, Biuro Obsługi Interesantów o powierzchni orientacyjnej 385,00 m2. W pomieszczeniu BOI należy uwzględnić wydzielenie powierzchni na potrzeby obsługi interesantów, obsługi poczty przychodzącej i wychodzącej, kas, czytelni dokumentacji sądowej, pomieszczeń socjalnych. W rejonie objętym dokumentacją projektową należy uwzględnić wykonanie 8 sal rozpraw o powierzchni pojedynczej sali mieszczącej się w granicach 48 – 60,00 m2 uwzględniając uwarunkowania konstrukcji budynku. W dokumentacji projektowej uwzględnić wykonanie certyfikowanego pokoju przyjaznych przesłuchań dzieci – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości. W projektowanych salach rozpraw należy zapewnić podwyższoną izolacyjność akustyczną przegród i drzwi zewnętrznych. Orientacyjna powierzchnia pomieszczeń ok 1 400,00 m2 . d) Poziom „-1” W dokumentacji należy uwzględnić remont pomieszczeń Biura Obsługi Interesantów -1,43 wraz z przyległymi pomieszczeniami w celu przystosowania na archiwum dokumentacji sądowej. W opracowaniu uwzględnić wzmocnienie stropu pomiędzy poziomem „-1” i „-2” w celu umożliwienia zastosowania regałów przesuwnych. Orientacyjna powierzchnia pomieszczeń ok 700,00 m2. e) Poziom „-2” W dokumentacji należy uwzględnić przystosowanie pomieszczeń na archiwa oraz magazyn dowodów rzeczowych. Przystosowanie pomieszczeń nr -2.22 i -2.23 do montażu regałów przesuwnych na akta. Pomieszczenia nr -2.26 i -2.27 przeznaczone na potrzeby magazynu dowodów rzeczowych. Pomieszczenie -2.17 z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze/lub archiwum. Orientacyjna powierzchnia pomieszczeń ok 400,00 m2. f) W dokumentacji uwzględnić wykonanie izolacji przeciwwilgociowej całego budynku na powierzchni około 1400 m2 (dotyczy pomieszczeń położonych na poziomie -1 oraz -2). Zakres wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna pozwalająca na realizację zadania, b) Koncepcja projektowa pomieszczeń budynku, wraz z wizualizacją - 2 wersje, c) Charakterystyka energetyczna budynku w zakresie remontowanych pomieszczeń, d) Bilans cieplny remontowanych pomieszczeń, bilans energetyczny remontowanych pomieszczeń, e) Projekt budowlany, projekt wykonawczy architektury, f) Projekt budowlany, projekt wykonawczy konstrukcji, g) Projekt architektury wnętrz, h) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnych, i) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, j) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych z instalacją grzewczą świetlika (instalacja antyśniegowa, przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych świetlika wraz z ogrzewaniem rynien i rur spustowych), k) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji hydrantowych, l) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, m) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, n) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych, w tym między innymi : - system przeciwpożarowy (wykrywczy pożaru wraz z scenariuszem p.poż.), - system monitoringu-dozorowy wewnętrzny i zewnętrzny, - system antywłamaniowy, antynapadowy, - system elektronicznej wokandy, - system kolejkowy Biura Obsługi Interesanta. o) Projekt układu pomiarowego energii elektrycznej, p) Kosztorys inwestorski (wszystkie branże), q) Scenariusz zdarzeń pożarowych, r) Przedmiary robót (wszystkie branże), s) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, t) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uzyskanie decyzji administracyjnych, warunków technicznych (dotyczy wszystkich branż), lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku wymagalności), uzgodnień, ekspertyz, odstępstw, map (do celów projektowych, zasadniczej i innych), itp. niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli wymagane), Uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli wymagane) lub zgłoszenia robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną