WYKONANIE ŁĄK KWIETNYCH NA ZIELEŃCU JEZIORKO SŁONECZNE ORAZ PRZY UL. 26 KWIETNIA W SZCZECINIE

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu
 • Telefon/fax: tel. 91 484 82 94 , fax. 91 484 80 55
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  ul. Ku Słońcu
  71-080 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 484 82 94, fax. 91 484 80 55
  REGON: 36300958600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuk.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ŁĄK KWIETNYCH NA ZIELEŃCU JEZIORKO SŁONECZNE ORAZ PRZY UL. 26 KWIETNIA W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie łąk kwietnych na zieleńcu Jeziorko Słoneczne oraz przy ul. 26 Kwietnia w Szczecinie, w podziale na etapy: 1) etap I obejmujący swym zakresem: a) wykonanie badań gleby, obejmujących co najmniej określenie Ph, zawartości składników mineralnych (20 próbek) i typu gleby, b) dobór odpowiedniej mieszanki nasion pod kątem konkretnego terenu:  mieszanki do siewu powinny być odpowiednio dobrane w zależności od typu gleby i zawartości składników mineralnych (w zależności od wyników badań odrębna lub taka sama mieszanka na zieleniec przy Jeziorku Słonecznym i na ul. 26 Kwietnia),  mieszanki nie mogą zawierać nasion roślin obcego pochodzenia i roślin inwazyjnych,  docelowo łąka powinna być skomponowana w przeważającej mierze w gatunków wieloletnich,  na terenie zieleńca Jeziorko Słoneczne (teren częściowo z nasadzeniami drzew) - na około połowie terenu należy przewidzieć wysiew po przejeździe glebogryzarki (bez usuwania darni), druga połowa terenu – wysiew w darń po intensywnej wertykulacji (wysiew nasion w istniejącą roślinność bez usuwania darni),  na terenie ul. 26 Kwietnia – wysiew po uprawie gleby należy przewidzieć po przejeździe glebogryzarki (wysiew nasion bez usuwania darni),  Nasiona do wysiewu powinny być wyprodukowane w Polsce (dopuszcza się niewielką domieszkę, maks. 10 %, nasion kupionych za granicą w strefie klimatycznej odpowiadającej warunkom lokalnym),  Mieszanka powinna zawierać co najmniej 26 gatunków roślin (w tym maksymalnie do dwóch gatunków traw), c) przekazanie Zamawiającemu opracowania zawierającego co najmniej zestawienie danych dotyczących badań gleby wraz z opisem, opis i skład mieszanek nasion, zalecenia pielęgnacyjne dla łąki na pierwsze kilka lat eksploatacji, d) sporządzenie protokołu odbioru prac potwierdzonego następnie przez przedstawiciela Zamawiającego; 2) etap II obejmujący swym zakresem: a) założenie łąk kwiatowych na powierzchni ok. 21 000 m2 (lokalizacja zgodnie z mapami stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ), tj.:  ul. 26 Kwietnia – teren od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Twardowskiego,  ul. 26 Kwietnia – teren od sklepu „Stokrotka” do ul. Derdowskiego, Zakres prac:  całość terenu poddana uprawie glebogryzarką – ok. 9 500 m2:  skoszenie terenu na wysokość maks. 8 cm z wywozem urobku,  uprawa gleby za pomocą glebogryzarki,  usunięcie resztek budowlanych i zanieczyszczeń z powierzchni gleby,  rozbicie brył ziemi, ponowne wybranie zanieczyszczeń, wyrównanie i zwałowanie terenu,  wysiew nasion – gęstość siewu 2-3 mieszanki na 2,  zwałowanie terenu, b) założenie łąki kwiatowej na powierzchni ok. 11 500 m2 (lokalizacja zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ), tj.:  zieleniec Jeziorko Słoneczne – teren wzdłuż ul. Derdowskiego – pas od ścieżki do jezdni. Zakres prac:  ok. ½ terenu wertykulowana i ok. ½ terenu poddana uprawie glebogryzarką (od strony ciągu pieszego i wokół drzew obszar wertykulowany, pozostała część glebogryzarkowana),  skoszenie terenu na wysokość maks. 8 cm z wywozem urobku,  usunięcie resztek budowlanych i zanieczyszczeń z powierzchni gleby,  intensywna wertykulacja i/lub przejazd glebogryzarką,  rozbicie brył ziemi, ponowne wybranie zanieczyszczeń, wyrównanie i zwałowanie terenu (na obszarze glebogryzarkowanym),  wysiew nasion w darń i stworzone po przejeździe maszyny rowki lub glebę po przejeździe glebogryzarki (gęstość siewu co najmniej 2g mieszanki na m2),  zwałowanie terenu. c) sporządzenie protokołu końcowego odbioru prac potwierdzonego następnie przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. 3. Wykonawca zobowiązany będzie – na własny koszt i we własnym zakresie – również do m. in.: 1) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami, 2) ścisłej współpracy z Zamawiającym, 3) przywrócenia stanu i porządku na terenie budowy po zakończeniu prac, a także (w razie korzystania) na innych nieruchomościach, obiektach i urządzeniach, itp., które Wykonawca naruszy przy wykonywaniu zadania wraz z usunięciem powstałych szkód, 4) ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji prac, powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich. 4. CPV: 77315000-1 Usługi w zakresie siewu 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy. 6. Zmiana umowy: 1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy, 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; zasady wprowadzania zmian: A. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, - przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, B. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w wyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów, przy czym przed przekazaniem ww. wniosku, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa wyżej , mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, b) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów; W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy, c) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź; W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany i jej charakter, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy. 7. Zatrudnienie: 1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia; 2) zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia; 3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77315000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną