Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przydroży dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego w ramach realizacji projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald".

Federacja Zielonych "Gaja" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Federacja Zielonych "Gaja"
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-374 Szczecin, ul. 5 Lipca
 • Telefon/fax: tel. 91 489 42 33 , fax. 91 489 42 33
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Federacja Zielonych "Gaja"
  ul. 5 Lipca 45
  71-374 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 489 42 33, fax. 91 489 42 33
  REGON: 81049789300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gajanet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przydroży dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego w ramach realizacji projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przydroży dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego w ramach realizacji projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Główny kod CPV: 90700000-4 Dodatkowy kod CPV: 90711500-9 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w pasie drogowym dróg wojewódzkich w województwie zachodniopomorskim na łącznej długości 2111,04 km dróg. Inwentaryzacja zostanie wykonana na podstawie możliwych do wyodrębnienia w terenie odcinków ze względu na jednorodny charakter szaty roślinnej (w tym nasadzeń drzew), w postaci: 1. odcinków z jednostronnymi szpalerami drzew lub ze szpalerami będącymi częścią alei, 2. odcinków z roślinnością drzewiastą i krzewiastą, bez widocznych śladów regularnego założenia, 3. odcinków pozbawionych drzew i krzewów, ze spontaniczną roślinnością zielną, 4. innych, nie dających się zaklasyfikować do żadnej z powyższych grup odcinków. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w opracowaniu „Założenia metodyczne inwentaryzacji przyrodniczej przydroży dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego w ramach realizacji projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90700000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną