Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta Szczecin w latach 2020-2022

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-241 Szczecin, ul. Klonowica
 • Telefon/fax: tel. 914 800 444,48 , fax. 91 4393003, 4800453
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
  ul. Klonowica 5
  71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 800 444,48, fax. 91 4393003, 4800453
  REGON: 32116569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zditm.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta Szczecin w latach 2020-2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta Szczecin w latach 2020-2022. 2. Kod CPV: 45 23 32 90-8; 45 23 32 21-4; 3. Przedmiotem zamówienia jest wprowadzanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego oraz poziomego w granicach administracyjnych miasta Szczecin. Powyższe prace wykonywane będą zarówno z materiału Wykonawcy jak również z materiału Zamawiającego. Zamawiający posiada do wykorzystania materiał z odzysku (bariery ochronne, słupki, znaki itp.) przeznaczone do ponownego użycia (materiał na stanie depozytu miejskiego) oraz własny materiał zakupiony na potrzeby wdrażania czasowych organizacji ruchu. Wykonanie oznakowania poziomego - taśmą prefabrykowaną lub farbą drogową grubo lub cienkowarstwowe. W załączeniu przedmiar – załącznik nr 1A oraz 1B do SIWZ. 4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) montaż, utrzymanie i demontaż znaków na podstawach drogowych (w tym tablice przeddrogowskazowe, F-8, itp.) 2) montaż, utrzymanie i demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym taśmy U-22, Bariery ochronne itp.) 3) montaż, demontaż i utrzymanie odblaskowych taśm prefabrykowanych (koloru żółtego lub wskazanego przez Zamawiającego) 4) obsługa malowarek, sprężarek, samochodów skrzyniowych, agregatów, itp. sprzętu niezbędnego do wprowadzania i utrzymania oznakowania czasowego. 5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia, a mianowicie oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca i podwykonawca powinni pozyskać zgodę tych osób na przetwarzanie danych osobowych. 7. Szczegółowy zakres zamówienia został określony we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ oraz w przedmiarze robót – Załącznik nr 1A oraz 1B do SIWZ. 8. Warunki wynagrodzenia i warunki płatności określone zostały we wzorze umowy Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233290-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną