Wykonanie adaptacji lokali usługowych U1 i U2 zlokalizowanych w budynku przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie na pomieszczenia biurowe

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie adaptacji lokali usługowych U1 i U2 zlokalizowanych w budynku przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie na pomieszczenia biurowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie adaptacji 2 lokali usługowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Bł. K. Jadwigi 45 w Szczecinie, na pomieszczenia biurowe. 2. Przedmiot zamówienia opisany w ust. 1. obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania prac, w zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - opracowanych przez STUDIO A4 Spółkę Projektową z .o.o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 20, 70 – 470 Szczecin, oraz w SIWZ. Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ zawiera: a) Projekt wykonawczy adaptacji budowlanej pomieszczeń lokali U1 i U2 z przeznaczeniem na funkcje biurowe; b) Projekt wykonawczy adaptacji budowlanej pomieszczeń lokali usługowych U1 i U2 z przeznaczeniem na funkcje biurowe – instalacja chłodu; c) Projekt wykonawczy adaptacji budowlanej pomieszczeń lokali usługowych U1 i U2 z przeznaczeniem na funkcje biurowe – instalacje elektryczne; d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wszystkie branże); e) przedmiar robót (wszystkie branże).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną