Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętów oraz urządzeń aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-382 Szczecin, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 914329500, , fax. 914329501
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
  Jagiellońska 44
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914329500, , fax. 914329501
  REGON: 81073345400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętów oraz urządzeń aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętów oraz urządzeń aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. 2. Zakres usługi obejmował będzie okresowe przeglądy serwisowe, przeglądy oraz wpisy do paszportów aparatury, sprzętów i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu SP ZOZ MSWiA w Szczecinie i określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ, zgodnie z wyartykułowanymi w jego treści wymaganiami oraz przy zachowaniu wytycznych i instrukcji producenta, a także obowiązujących w tym zakresie standardów, norm i przepisów. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie oględzin aparatury, sprzętów i urządzeń, 2) wykonanie przeglądu okresowego i czynności konserwacyjno – przeglądowych wymaganych i określonych przez producenta, 3) wykonanie raportu serwisowego oraz wpisu do dokumentacji eksploatacyjnej aparatury, sprzętów i urządzeń (paszportów technicznych) z wyszczególnieniem wykonanych czynności i potwierdzeniem dopuszczenia do dalszej eksploatacji, 4) prowadzenie kart napraw aparatury, sprzętów i urządzeń, 5) wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory), 6) wykonanie regulacji, kalibracji, pomiarów kontrolnych i testowania aparatury, sprzętów i urządzeń, 7) aktualizację software’u systemowego i aplikacyjnego (jeżeli występują), 8) porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeżeli występują), 9) przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa przeciwporażeniowego urządzeń elektrycznych zgodnie z instrukcją użytkowania i zaleceniami producentów aparatury, sprzętów i urządzeń poddanych serwisowaniu, 10) przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa mechanicznego (jeżeli jest to wymagane), 11) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeżeli występują), 12) ustawienie (regulację) wymaganych przez producenta parametrów, 13) inspekcję zużycia części, 14) wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów), 15) kontrolę występowania usterek zewnętrznych, 16) wykonanie legalizacji (wystawienia certyfikatu, bądź protokołu legalizacji aparatury, sprzętów, bądź urządzeń, jeżeli jest to wymagane), 17) sporządzenie orzeczenia technicznego dla aparatury, sprzętów i urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji. 4. Zakres czynności wykonywanych przez Wykonawcę winien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 poz. 876), a także z zaleceniami producentów aparatury, sprzętów i urządzeń, dobrą praktyką, sztuką, wiedzą techniczną i należytą starannością. 5. Do realizacji usługi Wykonawca winien oddelegować osobę posiadającą niezbędne do jej wykonania odpowiednie kwalifikacje. 6. Testy bezpieczeństwa eklektycznego aparatury, sprzętu i urządzeń podłączonych do sieci 230 / 240 V, wykonane zostaną zgodnie z normą PN-EN 62353. Z przeprowadzonych testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca sporządzi protokół (w formie papierowej i elektronicznej), który niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu. 7. W przypadku aparatury, sprzętów i urządzeń objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie aparatury, sprzętów i urządzeń oraz uczestniczenie podczas rewizji i prób. Zamawiający poinformuje, odpowiednio wcześniej, Wykonawcę o terminie i zakresie rewizji lub próby. Koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w rewizjach i przy próbach pokrywa Wykonawca. W przypadku niedopuszczenia aparatury, sprzętu, bądź urządzenia do dalszej eksploatacji w skutek niewłaściwego przygotowania do rewizji lub próby, Wykonawca pokrywa ewentualne koszty związane z ponownym przeprowadzeniem tych czynności. 8. W przypadku wyłączenia z użytkowania aparatury, sprzętu bądź urządzenia do Wykonawcy należeć będzie obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie, sprzęcie, bądź urządzeniu czytelnej informacji: „URZĄDZENIE NIESPRAWNE – NIE UŻYWAĆ” lub „URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO NAPRAWY – NIE UŻYWAĆ”. 9. W cenie usługi przeglądu technicznego Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem tej usługi, w tym koszt nakładu pracy, koszt części podlegających corocznej wymianie (np. filtrów, akumulatorów, uszczelek, żarówek itp.), koszt podstawowych materiałów konserwacyjnych i eksploatacyjnych (np. olejów, smarów itp.), koszt transportu aparatury, sprzętu, bądź urządzenia, a także koszt wysyłki (w przypadku konieczności ich wysłania). 10. Usługa będzie realizowana w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy) na podstawie właściwych zleceń wystawianych Wykonawcy przez Zamawiającego. Zlecenia przeprowadzenia przeglądu przekazywane będą Wykonawcy za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 11. Zamówienie będzie wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego i przy użyciu aparatury kontrolno – pomiarowej, narzędzi oraz materiałów należących do Wykonawcy. W przypadku konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje aparaturę, sprzęt lub urządzenie na swój koszt i ryzyko do swojej siedziby i z powrotem do siedziby Zamawiającego. Z chwilą odebrania od Zamawiającego aparatury, sprzętu lub urządzenia, ryzyko jego uszkodzenia lub utraty przechodzi na Wykonawcę. 12. Wykonawca udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę (tj. na robociznę) oraz gwarancji na wymienione części zamienne i materiały na okres nie krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta tych części. 13. Przeglądy techniczne wykonywane są w terminach wynikających z zaleceń producenta. 14. Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji jednorazowej usługi przeglądu technicznego w nieprzekraczalnym terminie jaki zadeklaruje w ofercie, licząc od daty otrzymania zlecenia przekazanego faksem lub pocztą elektroniczną. Uwaga: termin na przystąpienie do realizacji jednorazowej usługi przeglądu technicznego nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania właściwego zlecenia od Zamawiającego (Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie przeprowadzenia właściwego przeglądu technicznego w następstwie uprzedniego zasygnalizowania mu przez Wykonawcę zbliżającego się terminu kolejnego przeglądu). 15. Usterki stwierdzone w trakcie przeglądu, możliwe do natychmiastowego usunięcia bez konieczności wyłączania urządzenia z użytkowania, będą usuwane w trakcie przeglądu po uzgodnieniu z Kierownikiem Wydziału Technicznego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia w sporządzanym raporcie serwisowym szczegółowego opisu zdiagnozowanej usterki. 16. Wykonawca zapewnia możliwość uzyskania przed zleceniem usługi, wcześniejszej porady lub konsultacji telefonicznej z osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do przeprowadzenia przeglądu. 17. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPZP, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z zawieraniem i wykonywaniem umowy zawartej w rezultacie przedmiotowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 18. Zatrudnienie, o którym mowa w rozdziale II dziale 3. SIWZ powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 19. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Przedstawienie dowodów winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. Takimi dowodami mogą być: 1) zanonimizowane kopie umów o pracę osób wykonujących ww. czynności, 2) oświadczenie własne Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w rozdziale II dziale 2. SIWZ. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 20. O ile okaże się to niezbędne do realizacji umowy, Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego ich danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 21. Należna płatność (wraz z podatkiem VAT) dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączoną do niej kopią protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania poszczególnej partii zamówienia, na którym Zamawiający pokwitował należyte wykonanie usługi. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). 22. Nie przewiduje się zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia. Szczegóły dotyczące zasad płatności określa wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50420000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną