Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 914 809 400 , fax. 914 809 575
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  Wały Chrobrego 1-2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 809 400, fax. 914 809 575
  REGON: 14512900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball. Realizacja nastąpi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy. 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 4. Nomenklatura wg CPV: 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 66514150-2 Usługi ubezpieczenia statków 66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 66516300-3 Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej 66515300-6 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 66514200-8 Usługi ubezpieczenia towaru 5. Dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty – skalkulowanie ryzyka: 1) Przebieg szkodowości za ostatnie trzy lata polisowe według stanu na dzień 26.11.2019: I Ryzyko 01/39: 1. Nawigator XXI – zgon starszego mechanika Pana Leszka Nazima w dniu 13.07.2018 r. – wypłaty 24.999,99 PLN – sprawa zamknięta. 2. Nawigator XXI – wypadek Pana Konrada Karasia w dniu 29.11.2018 r. – wypłaty 250,00 PLN – sprawa zamknięta. 3. Nawigator XXI – wypadek Pana Konrada Nickel w dniu 10.09..2019 r. – brak wypłat; rezerwa PLN 250,00. II Ryzyko 06/37: 1. Nawigator XXI – rozszczelnienie kadłuba, 14.02.2017 r. brak wypłat – sprawa zamknięta. 2. Nawigator XXI – domniemane uszkodzenie steru strumieniowego, uderzenie w nabrzeże i asysta przez FAIRLPLAY 35, Świnoujście, 21.10.2019 r. – brak wypłat; rezerwa 31.500,00 PLN. 2) Informacje odnośnie remontów cyklicznych statku Nawigator XXI: przegląd pośredni statku – kwiecień 2016, remont silnika głównego – marzec 2016, przegląd odnowieniowy statku – październik 2017.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną