Usługa transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi
 • Telefon/fax: tel. 91 8105800, , fax. 91 8105802
 • Data zamieszczenia: 2020-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Piotra Skargi 9-11
  70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8105800, , fax. 91 8105802
  REGON: 81020096000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.109szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ z podziałem na 4 zadania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. Zadanie nr 1 – transport sanitarny pacjentów Szpitala pojazdem sanitarnym z zespołem podstawowym; zadanie nr 2 – transport sanitarny pacjentów Szpitala pojazdem sanitarnym typu „S”; zadanie nr 3 – transport sanitarny pacjentów Przychodni w podstawowej opiece zdrowotnej; zadanie nr 4 – przewóz osobowy pracowników 109 Szpitala, oraz materiałów medycznych. W zakresie zadania nr 1 – 3 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do świadczenia usług: - całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w dni wolne od pracy i święta zgodnie ze zleceniem wykonania usługi (dotyczy zadania nr 1 i 2) - od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 (dotyczy zadania nr 3) Wykonawca zapewnić ma środki transportu odpowiednio przystosowane do potrzeb ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami i zapewnić, że pojazdy sanitarne obsługiwane będą przez kierowców oraz innych pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca na czas trwania umowy zapewni bezpośrednią łączność między nim a Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody w trakcie transportu i od nieszczęśliwych wypadków (OC i NW) w zakresie świadczenia usług przewozowych pacjentów. Kopię polisy ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność notarialnie lub potwierdzoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy a kopię następnej polisy potwierdzonej za zgodność notarialnie najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy bądź dalszego jej kontynuowania. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie przez upoważnione przez Zamawiającego osoby, wyszczególnione w zał. nr 3 do umowy. Rejestry zleceń znajdują się w Izbie Przyjęć Szpitala oraz w rejestracji Przychodni. Dokument zlecenia transportu podpisany jest ze strony Zamawiającego przez lekarza zlecającego wyjazd i Komendanta lub jego zastępcę. W dni powszednie po godz. 15:00 oraz soboty, niedziele i święta zlecenie wystawia lekarz dyżurny. Druki zlecenia zapewnia Zamawiający. Zlecenie telefoniczne transportu każdorazowo musi być potwierdzone przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Z chwilą przyjęcia do realizacji przez Wykonawcę zlecenia transportu do czasu dotarcia do miejsca docelowego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli NFZ w zakresie spełniania wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy. W zakresie zadania nr 4 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do świadczenia usług: - całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w dni wolne od pracy i święta zgodnie ze zleceniem wykonania usługi. Podane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości usług oraz kilometrów są wielkościami szacunkowymi, ich rzeczywista ilość może ulec zmianie w zależności do zapotrzebowania Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną