Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część I – Przegląd aparatów powietrznych i masek typu AUER / BD-96 COMPACT, BD COMPACT AS-1, AIRGO AIR MAXX Część II – Przegląd aparatów powietrznych i masek typu FENZY / X-PRO, AERIS Część III – Przegląd aparatów powietrznych i masek typu DRAGER / PSS 5000, FPS 7000 3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w „Specyfikacji Technicznej dla części I zamówienia” załącznik nr 10.1 do SIWZ; „Specyfikacji Technicznej dla części II zamówienia” załącznik nr 10.2 do SIWZ; „Specyfikacji Technicznej dla części III” załącznik nr 10.3 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymienionych w części VII SIWZ ust. 2 pkt 3 lit. a), b), c).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75251100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną