Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej w kompleksach wojskowcyh zlokalizowanych w Szczecinie i Stargardzie.

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej w kompleksach wojskowcyh zlokalizowanych w Szczecinie i Stargardzie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załącznikach nr 8, 9 do niniejszej SIWZ oraz załączonych rysunkach, stanowiących załącznik nr 12 do SIWZ.  Wykonawca przedstawi do Umowy parametry cenotwórcze tj.: R, Kp, Z, Kz.  Wykonawca przed zawarciem umowy w siedzibie Zamawiającego przedstawi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę składki w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, którego suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż: 100 000,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną