Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie poligonowego polowego kontenerowego składu materiałowego przy obozowisku Konotop.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2018-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 810060937
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie poligonowego polowego kontenerowego składu materiałowego przy obozowisku Konotop.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie poligonowego polowego kontenerowego składu materiałowego przy obozowisku Konotop. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej (w tym STWiORB) nowobudowanych obiektów • sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót budowlanych realizowanych wg. sporządzonej dokumentacji projektowej. oraz • wykonanie inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na ich wycinkę • zgłoszenie właściwemu organowi (ZUW) robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub w przypadku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia, uzyskanie pozwolenia na budowę. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. Wykonawca ubiegający się o realizację zadania, na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 412) jest zobowiązany do ochrony tych informacji. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w Szczegółowym Opisie i Zakresie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną