Udostępnienie i utrzymanie wielofunkcyjnych urządzeń drukujących - usługa limitowana wydrukami/kopiami

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70540 Szczecin, ul. Korsarzy
 • Telefon/fax: tel. 091 44 67 120 , fax. 091 44 67 185
 • Data zamieszczenia: 2019-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  ul. Korsarzy 34
  70540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 44 67 120, fax. 091 44 67 185
  REGON: 81168780751100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udostępnienie i utrzymanie wielofunkcyjnych urządzeń drukujących - usługa limitowana wydrukami/kopiami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia – zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – Załącznik nr 7 do SIWZ (dalej jako: „SOPZ”) oraz § 1 Wzoru umowy – jest usługa udostępnienia i utrzymania wielofunkcyjnych urządzeń drukujących – usługa limitowana wydrukami/kopiami w następującej ilości oraz rodzaju: a) 8.000.000 sztuk wydruków/kopii czarno – białych, b) 900.000 sztuk wydruków/kopii kolorowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi SOPZ, który zawiera w szczególności: 1) opis usługi udostępnienia wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w tym m. in.: a) wymagane minimalne parametry techniczne udostępnianych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących; b) wymogi dotyczące dostarczenia, zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia udostępnianych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. 2) opis usługi utrzymania wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w tym m. in: a) wymogi dotyczące dostarczania materiałów eksploatacyjnych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących; b) opis obsługi serwisowej wielofunkcyjnych urządzeń drukujących; c) modele objętych obsługą serwisową wielofunkcyjnych urządzeń drukujących będących własnością Zamawiającego; 3) zasady rozliczeń za zrealizowane usługi; 4) opis wymogu zatrudnienia na umowę o pracę; 5) zasady i warunki udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 461 496,00 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50313200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną