Sztuczne zasilanie brzegu w Dziwnowie km 388,30-390,00

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sztuczne zasilanie brzegu w Dziwnowie km 388,30-390,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sztuczne zasilanie brzegu morskiego polega na odbudowie optymalnego ukształtowania podbrzeża, plaży i wydmy poprzez uzupełnienie strat w materiale budującym brzeg morski spowodowanych erozyjnym oddziaływaniem morza. Materiał zasilający brzeg morski może być odkładany na wale wydmowym, plaży lub w podbrzeżu albo we wszystkich tych strefach jednocześnie. Brzeg morski zasilany będzie materiałem piaszczystym pobranym z określonego w niniejszym dokumencie obszaru dna morskiego. Materiał transportowany będzie do zasilanego odcinka brzegu morskiego, gdzie będzie odkładany w celu spłycenia podbrzeża, poszerzenia plaży i dobudowy wydmy. Zamówienie obejmuje opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, wytycznych do sztucznego zasilania, które to dokumenty określą przewidywane rozwiązania projektowe dotyczące potrzeby zasilenia brzegu na danym odcinku. Opracowania o jakich mowa w poprzednim zdaniu posłużą wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45243400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną